Μουσείο, λογοτεχνία και εκπαίδευση: ενδεικτικά παραδείγματα από Ελλάδα και Γερμανία

Sapfo Mortaki, Aglaia Blioumi
2016 Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης  
<p class="Summary">Το μουσείο αποτελεί χώρο μη τυπικής μάθησης, όπου οι εκπαιδευτικές διαδικασίες στοχεύουν στη διασύνδεση της μάθησης με τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία, την έμπνευση, τη δημιουργία, ενώ η τελευταία ενεργοποιείται από τα εκτιθέμενα αντικείμενα. Τα μουσειακά εκθέματα προσφέρονται για πολλαπλές ερμηνείες και είναι δυνατόν να ωθήσουν τους εκπαιδευόμενους στην αναζήτηση της ερμηνείας τους με σκοπό την ανακάλυψη της γνώσης. Ως εκ τούτου, τα μουσεία διοργανώνουν εκθέσεις με στόχο τη
more » ... εις με στόχο τη γνωστική και ψυχολογική εμπλοκή του κοινού/μαθητών με τα εκθέματα, ενώ ειδικότερα τα λογοτεχνικά μουσεία στοχεύουν στη λογοτεχνική μέθεξη των επισκεπτών που διδακτικά επιτυγχάνεται διά της ανακαλυπτικής μεθόδου, συχνά υπό παιγνιώδη μορφή. Κατά συνέπεια, οι επισκέπτες/μαθητές γίνονται συμμέτοχοι στην εμπειρία αυτή και όχι απλοί αποδέκτες μιας ήδη διαμορφωμένης έκθεσης. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται δύο παραδείγματα εκπαιδευτικών προγραμμάτων μουσείων, ένα από την Ελλάδα και ένα από τη Γερμανία, με στόχο τη διερεύνηση ομοιοτήτων αλλά και διαφορών στην εκπαιδευτική πράξη, καθώς η συγκριτική διερεύνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σπανίζει ακόμη και στη διεθνή βιβλιογραφία.</p>
doi:10.12681/dial.10028 fatcat:47reo5pgzjetfkfstrplmr6gei