Руски одрични заменички прилози у функцији предиката и њихови српски еквиваленти

Маја З. Вељковић
2018 Српски језик студије српске и словенске  
У руском језику постоје безличне реченице чији се предикат изражава одричним заменичким прилозима (негде, некуда, некогда, незачем), најчешће у споју са инфинитивом (иако се инфинитив у неким случајевима може изоставити). Ове руске безличне реченице преводе се на српски језик безличним или двочланим реченицама у зависности од тога да ли је реченица проширена субјекатским детерминатором, тј. да ли реченица садржи у својој структури индиректни објекат којим се изражава вршилац радње. Предикат
more » ... ких реченица најчешће се изражава одговарајућим безличним или личним обликом глагола немати у споју са прилозима за место, време, узрок. Ово и јесте предмет нашег истраживања чији су резултати представљени у овом раду. Кључне речи: одрични заменички прилог, предикат, безличност, немати.
doi:10.18485/sj.2018.23.1.38 fatcat:qmy3ijwb2zdlvpevl2jd4aubre