CIVIL LEGAL REGULATION OF STORAGE RELATIONS IN THE FIELD OF CUSTOMS INTERMEDIATION ACTIVITY

Dmytro Shutiak
2020 Knowledge, Education, Law, Management  
Adnotacja. Artykuł bada cechy cywilnoprawnej regulacji umów magazynowych w zakresie pośrednictwa celnego. Zidentyfikowano cechy charakterystyczne odróżniające składowanie w rozumieniu prawa cywilnego i celnego. Autor zbadał cechy świadczenia usług przez magazyny czasowego składowania i magazyny celne. Magazyny celne mają podwójny przedmiot regulacji jako system celny, który określa status celny towarów oraz rodzaj działalności celnej. Autor stwierdza, że klasyfikacja magazynów czasowego
more » ... w czasowego składowania i magazynów celnych nie ogranicza się do ich podziału na otwarte i zamknięte, ponieważ można zastosować kryteria, które mają zastosowanie w innych magazynach (forma własności, rodzaj przechowywanych produktów, specjalizacja towarowa, wyposażenie techniczne). Autor udowadnia, że badane umowy mają charakter przedsiębiorczy, wynikający z działalności stron umowy -osoby prowadzącej agencję celną i uczestnika zagranicznej działalności gospodarczej. Podstawowe obowiązki właściciela magazynu są ustalane przez prawo cywilne, które obejmuje wszystkie niezbędne środki w celu zachowania majątku, środki w celu wykorzystania majątku przekazanego mu do składowania, chyba że umowa stanowi inaczej. Przepisy celne nakładają na właściciela dodatkowe obowiązki. Słowa kluczowe: pośrednictwo celne, pośrednik celny, składowanie w magazynie celnym, umowa o świadczenie usług, magazyn czasowego składowania, magazyn celny, reżim celny, działalność gospodarcza zagraniczna. Abstract. The article examines the features of civil law regulation of storage contracts in the field of customs brokerage. The characteristic features that distinguish storage in the understanding of civil and customs legislation are identified. The author investigates the peculiarities of providing services in temporary storage warehouses and customs warehouses. Customs warehouses have a dual subject of regulation as a customs regime that determines the customs status of goods and the type of customs business. The author concludes that the classification of temporary storage warehouses and customs warehouses is not limited to their division into open and closed, as criteria can be used that are applicable to any other warehouses (ownership, type of stored products, product specialization, technical equipment). The author argues that the studied contracts have a business nature, due to the activities of the parties to the contract -a professional custodian and a participant in foreign economic activity. The main responsibilities of the owner of the warehouse are established by civil law, which includes all necessary measures for the preservation of property, measures for the use of the property transferred to him for storage, unless otherwise provided by contract. Customs legislation imposes additional obligations on the owner.
doi:10.51647/kelm.2020.7.2.28 fatcat:a627b43iyjfpdovlwzq4jh64p4