Access to Health Services for Irregular Migrants Living in Europe from the Perspective of the Right to Health

Zeynep HİÇDURMAZ, Hülya YÜKSEL
2020 Gaziantep University Journal of Social Sciences  
Öz Neoliberal politikaların etkisi ve refah devletinin çıkmaza girmesiyle birlikte düzensiz göç olgusu, Avrupa ülkelerinin resmî söylemlerinde bir kriz olarak yer almaya başlamıştır. Bu bağlamda, düzensiz göç ve göçmen tanımlamaları da devletlerin çıkarları etrafında şekillenen göç politikalarının bir aracı haline gelmiştir. Bununla birlikte düzensiz göçü ortaya çıkaran yapısal etkenler göz ardı edilmiştir. Bulundukları ülkelerde, yasal izne sahip olmadan yaşayan bu kişiler, yasa dışı olarak
more » ... yasa dışı olarak adlandırılmış ve kontrol altına alınması gereken unsurlar olarak devletlerin en önemli mücadele alanlarından birini oluşturmuştur. Ancak sorunun göçmen krizi bağlamında tartışılması, düzensiz göçmenlerin yaşadığı sorunları gölgelemiştir. Bu sorunlardan biri de sağlık hizmetlerine erişimdir. Sağlık hizmetlerine erişim ise her birey için temel bir sağlık hakkıdır. Bu çalışmanın amacı, Avrupa ülkelerinde yaşayan düzensiz göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişimde karşılaştıkları engelleri ortaya koymaktır. Bu amaçla, alanyazında bu konuda yer alan makaleler kategorik içerik analiz tekniğiyle analiz edilip, tema ve alt kategoriler oluşturulmuştur. Çalışma boyunca hâkim olan yaklaşım, sağlığın bir insan hakkı olarak ele alınması gerekliliğidir. Refah devletinin yaşadığı krizin sonucunda, Avrupa ülkelerinde düzensiz göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişimi artık temel bir insan hakkı olarak ele alınmamaktadır. Çalışmanın bulgularına göre, düzensiz göçmenler sağlık hizmetlerine erişimin önündeki yapısal ve bireysel engeller nedeniyle, diğer göçmen gruplarına kıyasla sağlık hizmetlerine erişimde en dezavantajlı konumda bulunan grubu oluşturmaktadır. Düzensiz göçmen sağlığı, birçok Avrupa ülkesinde, bir insan hakkı olmaktan ziyade, ulusal çıkarlar tarafından sınırlandırılmış bir politika alanı olarak ele alınmaktadır. Sonuç ve öneriler kısmında ise, Avrupa'da yaşayan düzensiz göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişiminin sağlık hakkı perspektifinde yeniden gözden geçirilmesi gerektiği ortaya konulmuştur. Anahtar Kelimeler: Düzensiz göçmenler, düzensiz göç, göçmen sağlığı, sağlık hizmetlerine erişim, refah devletinin krizi, Avrupa ülkeleri. Abstract With the impact of neoliberal policies and the impasse of the welfare state, the phenomenon of irregular migration began to appear as a crisis in the official discourse of European countries. In this context, the definition of irregular migrants has become an instrument of migration policies shaped around the interests of nation-states. However, structural factors that engender irregular migration have been ignored. Migrants who live in the host countries without legal permission are stigmatized as illegal. Their presence constitutes an important point of struggle as receiving states exert control over unwelcome guests. However, conventional discussion the migrant crisis has overshadows the lived problems of irregular migrants, particularly access to health services, contradicting the international consensus that such access is a fundamental right to health for every individual. The aim of this study is to reveal the barriers that irregular migrants face in accessing health services in European countries. A literature search used a descriptive analysis to create themes and sub-categories. Access to health care for irregular migrants in European countries is no longer considered a basic human right as a result of the crisis of the welfare state. Our findings reveal that, due to the structural and individual barriers to access to health services, irregular migrants constitute the most disadvantaged group in accessing health services compared to the other groups of migrants. Furthermore, viewing irregular migrants as a national security issue has impeded creating policies that provide access to health care to this population. It is concluded that the access to health services for irregular migrants living in Europe needs to be revised from the perspective of the right to health. Giriş Afganistan, Irak ve Suriye'deki iç kargaşanın bir sonucu olarak, düzensiz göçmenlerin yoğun bir şekilde Avrupa ülkelerine gelişi göç krizi olarak adlandırılan durumu yaratmıştır. Bu bağlamda, Avrupa'da göçmenlere yönelik olumsuz bakış açısından etkilenen önemli alanlardan biri, sağlık hizmetlerine erişim olmuştur. Son zamanlarda, devletlerin yürüttüğü sağlık reformlarıyla birlikte, Avrupa ülkeleri genelinde, sağlık haklarından yararlanma, genel olarak tüm yabancılar için zorlaştırılmıştır. Bu sınırlayıcı göçmen politikaları paralelinde yapılan yasal düzenlemeler, yabancıların sağlığa erişimlerinin önündeki engelleri arttırmıştır. Özelikle istenmeyen ve mücadele edilmesi gereken düzensiz göçmenler, bu engellerden en çok etkilenen göçmen grubu olmuştur. Bu nedenle, Avrupa ülkelerinde düzensiz göçmenlerin sağlık durumlarının yetersizliği büyük ölçüde sistemden kaynaklı sorunlara dayanmaktadır. Sağlık hizmetlerine erişimin, göç krizini yönetmenin aracı konumuna gelmesi, düzensiz göçmenlerin sağlığa erişiminde önemli bir engel oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bir yandan düzensiz göçmenlere yönelik sosyal hakların kısıtlanması, diğer yandan düzensiz göçmenlerin herhangi bir tedaviye başvurmaları halinde resmî makamlara bildirilmesi zorunluluğu düzensiz göçle mücadele yöntemi gibi işlev görmektedir. Bu nedenle 1990'lardan başlayıp son zamanlarda da artan bir şekilde, Avrupa'da yaşayan düzensiz göçmenler arasındaki genel eğilim, idari birimlerle her türlü iletişimden kaçınmaları ve sağlık hizmetlerine erişememeleridir (Simonnot ve Intrand, 2009, s. 109).
doi:10.21547/jss.627312 fatcat:b4kng7ambrdrbjtwibgflpcqz4