Church and state in South Africa and human rights

Piet J. Strauss
2015 In die Skriflig  
After the Second World War, there was a universal rise and greater acknowledgement of human rights, which entered churches and ecumenical organisations' way of thinking. Human rights influenced the church's understanding of justice and human dignity both internally and externally. The concept of human dignity came from the biblical believe that man is created in the image of God. In South Africa human rights were also increasingly recognised and respected. A charter of human rights was included
more » ... rights was included as chapter 2 of the 1996 Constitution and churches regard human dignity as a central tenet of their approach to members and non-members. Differences between church and state on the issue have arisen as the result of differences on the freedom of religion. Church and state in South Africa can complement each other in the promotion of human dignity.Opsomming: Kerk en staat in Suid-Afrika en menseregte. Na die Tweede Wêreldoorlog is menseregte wêreldwyd erken en aanvaar. Dit was ook die geval in kerke en ekumeniese organisasies. Menseregte het kerke se siening van geregtigheid en menswaardigheid in hulle interne sowel as eksterne optrede beïnvloed. Die begrip menswaardigheid het ontstaan uit die bybelse oortuiging dat die mens na die beeld van God geskape is. In Suid-Afrika is menseregte ook toenemend erken en aanvaar. 'n Verklaring van menseregte is as hoofstuk 2 in die 1996-grondwet ingesluit en kerke beskou menswaardigheid as toonaangewend in hulle benadering van mense binne en buite die kerk. Verskille tussen die kerk en die staat in Suid-Afrika oor menseregte het ontstaan as gevolg van verskille oor die inhoud van die vryheid van godsdiens. Teen hierdie agtergrond kan kerk en staat mekaar egter aanvul in die bevordering van menseregte.
doi:10.4102/ids.v49i1.1990 fatcat:dsu6q4aul5hcfa3zkctzudmryu