Podatność osiedli wielkopłytowych z drugiej połowy XX wieku we Wrocławiu na procesy rewitalizacyjne

Robert Masztalski, Marcin Michalski
2018 Budownictwo i Architektura   unpublished
Streszczenie: W artykule prezentowana jest problematyka przekształceń wielkopłyto-wych osiedli z drugiej połowy XX wieku, wobec współczesnych potrzeb ich kompleksowej odnowy. Autorzy prezentują na wybranych przykładach, analizę urbanistyczną funkcjonują-cych kilkadziesiąt lat osiedli. Ulegają one stopniowej degradacji, zużyciu technicznemu, a ich zagospodarowanie przestrzenne odbiega od oczekiwań mieszkańców, zwłaszcza w dobie zmia-ny modelu społecznego. Analityczne podejście do problemu
more » ... do problemu pozwoli ukazać stan zjawiska oraz predyspozycje, lub ich brak, do przekształceń w ramach działań rewitalizacyjnych. Słowa kluczowe: osiedle, przekształcenia, rewitalizacja. 1. Wprowadzenie Współcześnie osiedla mieszkaniowe stanowią strukturę urbanistyczną o zróżnicowanej historycznie zabudowie. Obecnie praktycznie nie ma inwestycji, które porównać można do wielkich założeń osiedli wielkopłytowych z lat 70. i 80. ubiegłego wieku, zarówno co do ska-li przestrzennej jak i kompleksowości założeń programowych. Powstająca nowa zabudowa stanowi najczęściej małe obszarowo "założenia", realizowane bardzo często w niekomplet-nej strukturze istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Działania inwestycyjne polegające na dogęszczaniu istniejących osiedli lub terenów przyległych do nich, są zjawiskiem powszech-nym, także we Wrocławiu. [2] Wśród osiedli, w których mamy do czynienia z tym zjawi-skiem, znajdują się wrocławski Gądów (tzw. Osiedle Kosmonautów) oraz osiedle Gaj. Oba te założenia mieszkaniowe cechuje podobny czas powstania, typ zabudowy a także struktura i program. Podobnie ma się rzecz w aspekcie dopełniania zabudowy i dogęszczaniu obszaru tych osiedli współczesną zabudową deweloperską. Analiza uwarunkowań urbanistycznych takich osiedli wskazuje na występowanie następujących problemów: 1. Istniejące, historyczne już, wielkopłytowe osiedla wielorodzinnej zabudowy miesz-kaniowej, bazujące na urbanistycznych założeniach programowych z lat 70., wyma-gają działań modernizacyjnych i rewitalizacyjnych. 2. Powstająca w strukturze osiedli nowa wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa oraz pojedyncze obiekty handlowo-usługowe, sytuowane są na wolnych od zabudowy terenach, bez wyprzedzającego zbilansowania zwiększających się potrzeb miesz-kańców. Rozbudowywane osiedla Gaj i Gądów, dogęszczane nowopowstającą zabudową miesz-kaniowo-usługową, nie zapewniają tych potrzeb, które wynikają ze zmieniającego się mo-delu społecznego czy potrzeb cywilizacyjnych. Realizowana tam zabudowa mieszkaniowa zajmuje wolne przestrzenie, dogęszczając zabudowę, zwiększając gęstość mieszkaniową
fatcat:eu6fj5jcxfeixcc2vusy7oejsm