Quasibinary section Ag2SnS3-Sb2S3
Квазибинарный разрез Ag2SnS3-Sb2S3

Sharafat G. Mammadov, Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry Academician M.F. Nagiyev, National Academy of Sciences of Azerbaijan
2019 Vestnik Тomskogo gosudarstvennogo universiteta Khimiya  
doi:10.17223/24135542/16/5 fatcat:lufwxpzpbrf3nnynryr2tv52se