Farklı Modifiye Atmosfer Koşulları ile Paketlenen Sepet Peynirinin Aroma Bileşenleri, Serbest Yağ Asitleri Kompozisyonu ve Mikrobiyolojik Özellikleri
The Volatile Compounds, Free Fatty Acid Composition and Microbiological Properties of Sepet Cheese Packaged with Different Modified Atmosphere Conditions

Aslı AKPINAR, Cihan KAHRAMAN, Oktay YERLİKAYA, Özer KINIK, Figen KOREL, Harun Raşit UYSAL
2016 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
The objective of this present study was to investigate traditional sepet cheese samples which were packaged with different modified atmosphere conditions (MAP). The volatile compounds, free fatty acid composition and microbiological properties of Sepet cheeses were analyzed on 1., 45., 90. and 180. day of the storage period at +4°C. In packaking of cheese, three different modified atmosphere packaging conditions were tried. These cheeses were packaged into polystyrene packages that include 100%
more » ... s that include 100% N2 (N), 80% N2 + 20% CO2 (NC), 100% CO2 (C). In accordance with volatile compounds of sepet cheese samples, it was shown that control cheese sample was different from MAP samples in terms of aroma fractions. MAP samples showed variability in preservation of aroma fractions. When fatty acid composition during the storage period was researched, it was found that there was a significant difference in all samples. When microbiological properties were investigated statistically, it was determined that there was not a significant difference in samples during storage. In general, it could be said that sepet cheeses that were packaged in different modified conditions protected their specialities better. Özet Çalışmamızın amacı farklı modifiye atmosfer koşullarında paketlenen geleneksel sepet peyniri örneklerini incelemektir. +4°C' de depolanan sepet peynirlerinin aroma bileşenleri, serbest yağ asitleri kompozisyonu ve mikrobiyolojik özellikleri depolamanın 1., 45., 90. ve 180. günlerinde incelenmiştir. Peynirlerin paketlenmesinde 3 farklı modifiye atmosfer koşulu denenmiştir. Üretilen peynirler 100% N2 (N), 80% N2 + 20% CO2 (NC), 100% CO2 (C) içeren atmosfer koşullarda polistiren ambalajlarda paketlenmiştir. Sepet peynirlerinin aroma maddeleri komposizyonu incelendiğinde kontrol grubunun MAP grubundan farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. MAP örnekleri aroma fraksiyonları bakımında çeşitlilik göstermiştir. Yağ asitleri komposizyonu tüm sepet peyniri örneklerinde farklılık göstermiştir. Mikrobiyolojik özellikler istatistiksel olarak değerlendirildiğinde depolama boyunca meydana gelen farklılığın önemli olmadığı tespit edilmiştir. Genel olarak bakıldığında farklı modifiye koşullarda paketlenmiş olan sepet peynirlerinin özelliklerini daha iyi muhafaza ettiği görülmüştür. Anahtar sözcükler: Sepet peyniri, Modifiye atmosfer paketleme, Peynir kalitesi  İletişim (Correspondence)  +90 232 3112903 
doi:10.9775/kvfd.2016.15992 fatcat:kyfggiy22rexbo4diy4hddvt6a