مقایسه اثر خوراکی و موضعی زنجبیل بر میزان خونریزی قاعدگی

دکتر پانته‌آ شیرویه, سمیرا ادهمی, دکتر مریم حمزه‌لو مقدم, دکتر فتانه هاشم ‌دباغیان, دکتر روشنک مکبری‌نژاد
2021 Majallah-i Zanān, Māmā̓ī va Nāzā̓ī-i Īrān  
مقدمه: خونریزی قاعدگی، انعکاسی از ریزش دوره‌ای آندومتر ترشحی در اثر کاهش تولید استرادیول و پروژسترون می‌باشد. در متون طب سنتی زنجبیل به‌عنوان مدر حیض معرفی شده است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر خوراکی و موضعی زنجبیل بر میزان خونریزی قاعدگی دختران با قاعدگی منظم انجام شد. روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی یک‌‌‌‌سوکور در سال96-1395 بر روی 70 دانشجوی دختر ساکن در خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی انجام شد. افراد در دو گروه 35 نفره کپسول و روغن زنجبیل قرار گرفتند. هر دو گروه دارو را از 2 روز
more » ... از شروع قاعدگی تا 3 روز اول قاعدگی برای 3 سیکل قاعدگی متوالی مصرف کردند. چارت هیگام (PBAC) برای تعیین میزان خونریزی قاعدگی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 17) و با استفاده از آزمون من ویتنی یو و آزمون فریدمن انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: دو گروه در ابتدای مطالعه از نظر حجم خونریزی یکسان بودند (38/0=p). میانگین حجم خونریزی در سیکل اول در گروه کپسول زنجبیل 01/64±91/104 بود که در سیکل چهارم مداخله به 2/57±76/102 رسید و معنادار نبود (8/0=p) و در گروه روغن زنجبیل میانگین حجم خونریزی در سیکل اول 46/43±8/92 و در سیکل چهارم 14/71±88/101 بود و تفاوت آماری معناداری نداشت (4/0=p). نتیجه‌گیری: روغن زنجبیل در مقایسه با کپسول زنجبیل در میزان خونریزی قاعدگی در دختران با قاعدگی منظم تفاوتی ندارد و روغن زنجبیل و کپسول زنجبیل هر کدام به تنهایی در میزان خونریزی قاعدگی تأثیری نداشتند.
doi:10.22038/ijogi.2021.19212 doaj:11729a7afbe94317afb6ca152d8beea8 fatcat:juflejupy5c6bg3tbvvkftwr6y