Preservice Science Teachers' Views about Scientific Inquiry: The Case of Turkey and Taiwan

Hatice BAYKARA, Zeha YAKAR
2020 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry  
In recent years, the importance of examining the opinions of preservice science teachers who will educate future science literate individuals towards scientific research has been frequently mentioned. In this research, in order to contribute to the field, 88 preservice science teachers in Turkey and 80 preservice science teachers in Taiwan participated in the study. The data was collected via Views about Scientific Inquiry -VASI Questionnaires. Also, semi-structured interviews with volunteered
more » ... reservice science teachers. Results showed that there is a significant difference on behalf of preservice science teachers in Taiwan in terms of "the way that the scientific inquiries are done", "the place of experiment and observation in scientific inquiries" as for the first dimension, and "there is no single set or sequence of steps followed in all inquiries" as for the second dimension. Besides, the preservice science teachers from both countries stated their views in "scientific" level on the dimension of "The result of an inquiry should be in accordance with the collected data". Moreover, it was revealed that preservice science teachers in Turkey have difficulty in defining that scientific research always starts with a question; and preservice science teachers in Taiwan have difficulty in defining the scientific data and scientific evidence. Considering all the findings, preservice science teachers' views of scientific inquiry in Taiwan are better than them in Turkey. Son yıllarda, geleceğin bilim okuryazarı bireylerini yetiştirecek olan öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik sahip oldukları görüşlerin incelenmesinin öneminden sıklıkla bahsedilmektedir. Bu doğrultuda alana katkı sağlamak amacıyla bu araştırmada, Türkiye ve Tayvan'daki fen öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik görüşleri incelenmiştir. Bu amaçla Türkiye'den 88 öğretmen adayı ve Tayvan'dan 80 öğretmen adayından bilimsel araştırmaya yönelik veriler toplanmıştır. Fen öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik görüşlerinin araştırılması için Lederman ve Lederman, Lederman, Bartos, Bartel, Meyer ve Schwartz (2014) tarafından geliştirilen Views About Scientific Inquiry Qustionnaire-VASI kullanılmıştır. Tarama modelinde olan bu araştırmada nitel ve nicel veri analizi yapılmıştır. Ayrıca ölçekte yer alan açık uçlu sorular sorularak, seçilen öğretmen adaylarıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda fen öğretmen adaylarının, bilimsel araştırmaların yapılışına ve deney-gözlemin bilimsel araştırmalardaki yerine ilişkin olan bilimsel araştırmanın birinci boyutuna ve bilimsel araştırmaların belli bir yöntemi ve basamağının olmadığına ilişkin olan ikinci boyutuna yönelik verdikleri cevaplarda ülke değişkenine göre Tayvan'daki fen öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılığın olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca her iki ülkedeki fen öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik görüşlerinin "Çalışmanın sonucu, toplanan verilerle tutarlı olmalıdır" boyutunda "bilimsel" görüş düzeyinde toplandığı görülmüştür. Bunun yanında Türkiye'deki öğretmen adaylarının "Bilimsel araştırmalar her zaman bir problemle başlar" boyutunda; Tayvan'daki öğretmen adaylarının ise "veriler, kanıtlarla aynı değildir" boyutlarında çoğunlukla "yetersiz" görüş düzeyinde görüşe sahip oldukları belirlenmiştir. Sonuç olarak bilimsel araştırma düzeyleri göz önünde bulundurulduğunda Tayvan'daki öğretmen adaylarının Türkiye'deki öğretmen adaylarına göre daha iyi oldukları söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Bilimsel okuryazarlık, bilimsel araştırmaya yönelik görüş, fen öğretmen adayları, fen öğretmen yetiştirme programı
doi:10.17569/tojqi.618950 fatcat:uawlu3gldfa63itfbyolqbmwwu