Dofinansowanie rozwoju mikroprzedsiębiorczości na terenach wiejskich w ramach PROW 2007–2013 – rezultaty

Agnieszka Żołądkiewicz
2013 Copernican Journal of Finance & Accounting  
dofinAnsowAnie rozwoju mikroprzedsiębiorczości nA terenAch wiejskich w rAmAch prow 2007-2013 -rezultAty Słowa kluczowe: finanse, mikroprzedsiębiorstwo, PROW 2007-2013. Abstrakt: Mikroprzedsiębiorstwa to istotny stymulator rozwoju gospodarczego. To z nimi wiążą się największe nadzieje na tworzenie nowych miejsc pracy, a tym samym na minimalizowanie bezrobocia i przyspieszanie wzrostu gospodarczego. Po wstąpieniu Polski do UE przedsiębiorstwa, szczególnie przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich,
more » ... szarach wiejskich, uzyskały znaczący dostęp do środków publicznych. W dokumentach unijnych, a w szczególności w Działaniu 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, skupia się uwagę na rozwoju małej przedsiębiorczości i podniesieniu wskaźnika zatrudnienia w szeroko rozumianej gospodarce wiejskiej. W artykule zaprezentowano podstawowe informacje związane z Działaniem 312. Przedstawiono wstępne rezultaty wynikające z realizacji Działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", przejawiające się głównie we wzroście zatrudnienia i poprawie kondycji finansowej przedsiębiorstw. Funding the development of micro enterprises in rural areas from PROW 2007-2013 -results Abstract: Micro enterprises give hope to create new jobs, thereby minimizing unemployment and accelerating economic growth. After Polish accession to the EU enter-
doi:10.12775/cjfa.2012.012 fatcat:dg6jhmo7mzhwlnq7o6jy7iqu3u