برآورد پارامترهای ژنتیکی افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفندان استان گیلان

بهاره اعتقادی, نوید قوی حسین زاده, عبدالاحد شادپرور
2015 Pizhūhishhā-yi ̒ulum-i dāmī-i Īrān  
هدف از این پژوهش برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات میانگین افزایش وزن روزانه از تولد تا سه‌ماهگی (ADGa)، از تولد تا شش‌ماهگی (ADGb) و از سه‌ماهگی تا شش ماهگی (ADGc) و هم‌چنین نسبت های کلیبر منطبق با افزایش وزن های روزانه فوق‌الذکر (KRa، KRb و KRc ) گوسفندان استان گیلان بود. داده‌ها و اطلاعات شجره در طی سال‌های 1373 تا 1390 به وسیله سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان جمع‌آوری شده بود. آزمون معنی‌داری اثرات ثابت مؤثر بر صفات مورد مطالعه با استفاده از رویهGLM نرم‌افزار SAS انجام گرفت. اثر ترکیبی گله-‌‌‌
more » ... ال-‌ فصل، جنس بره و سن مادر هنگام زایش بر تمامی صفات مورد مطالعه معنی‌دار بودند. پارامترهای ژنتیکی بر اساس 6 مدل حیوانی مختلف و با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده نرم افزارWombat برآورد شدند. مناسب‌ترین مدل بر اساس معیار اطلاعات آکایک تعیین شد. بر اساس بهترین مدل، وراثت‌پذیری مستقیم برای ADGa، ADGb و ADGc و هم‌چنین نسبت های کلیبر منطبق با افزایش وزن های روزانه فوق الذکر به‌ترتیب برابر 79/0، 18/0، 06/0، 25/0، 53/0 و 07/0 بود. همبستگی ژنتیکی مستقیم بین صفات KRb و KRc کم‌ترین (48/0-) و بین صفات ADGc و KRaبیش‌ترین (94/0) مقدار را داشت. همبستگی فنوتیپی در دامنه 37/0- تا 90/0 قرار داشت و همبستگی محیطی نیز از 55/0- تا 90/0 متغیر بود. برآورد پارامتر‌های ژنتیکی صفات رشد در این مطالعه نشان می دهند که در گوسفندان استان گیلان تنوع ژنتیکی کافی و در حد سایر نژادهای گوسفند در ایران وجود دارد و هم‌چنین پیشرفت ژنتیکی برای این صفات به وسیله انتخاب امکان‌پذیر است.
doi:10.22067/ijasr.v7i1.32146 doaj:e325739eed7c4d2c987192b273a7a4c5 fatcat:ryulwhygyrgnxiaufdanaocpwm