Correction: Solution growth and thermal treatment of crystals lead to two new forms of 2-((2,6-dimethylphenyl)amino)benzoic acid

Rong Hu, Yunping Zhoujin, Meng Liu, Mingtao Zhang, Sean Parkin, Panpan Zhou, Jianzhi Wang, Faquan Yu, Sihui Long
2020 RSC Advances  
Correction for 'Solution growth and thermal treatment of crystals lead to two new forms of 2-((2,6-dimethylphenyl)amino)benzoic acid' by Rong Hu et al., RSC Adv., 2018, 8, 15459–15470.
doi:10.1039/d0ra90012e fatcat:n3xdmfg5ufa6tjgozp3dktdr74