Antyczne zainteresowania oraz inspiracje Wojciecha Bąka

Zbigniew Chojnowski
2018 Litteraria Copernicana  
Streszczenie: Antyczne zainteresowania oraz inspiracje Wojciecha Bąka wynikały z jego wychowania i ukształtowania w kulturze humanistycznej, opartej na tradycji chrześcijańskiej i grecko-rzymskiej. Spektakularnie nawiązywał do dziejów i dzieł starożytnych w dramatach, a w mniejszym stopniu w eseistyce. Intrygowało go wyłanianie się w kulturze początków ery chrześcijaństwa. Wierszy nie inkrustował antycznymi motywami. W liryce Bąka bezpośrednie nawiązania do klasyki greckiej i rzymskiej są
more » ... zne i nie mają charakteru językowo-stylizacyjnego. Poeta próbował twórczo kontynuować ideę orfizmu, która przybrała postać "śpiewnej samotności", łączącej świat zmysłowy z rzeczywistością transcendentną. Podstawowymi celami poezji są: "pochwała" bytu, odsłanianie "przestrzeni wiecznej", otwieranie nowych perspektyw duchowych. Należał do twórców niezłomnie wierzących w niezbywalność kulturowego dziedzictwa starożytnych jako fundamentu cywilizacji. Abstract: Wojciech Bąk's interest in and inspiration drawn from the Antiquity was the result of his upbringing and formation in the humanist culture based on Christian and Greek-Roman traditions. Bąk alluded to Antique history and culture in a spectacular way in his plays, to a lesser degree in his essays. He was intrigued by the cultural aspects of the emergence of the Christian era. He did not overload his poems with Antique motifs. In Bąk's works direct references to Greek and Roman classic works are scarce and are not used for stylistic purposes. The poet attempts to offer a creative continuation of Orphism, which takes the shape of "melodic loneliness", connecting the sensual world * Profesor w Zakładzie Literatury Współczesnej i Teorii Literatury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zajmuje się poezją polską XX wieku.
doi:10.12775/lc.2018.050 fatcat:tekhao6wbbbsbihm2hhccs6uni