Аn architectural workshop from the 2nd decade of the 15th century in the border regions of Bulgaria and Serbia

Gojko Subotic
2013 Zbornik Radova Vizantološkog Instituta  
Српска академија наука и уметности, Београд) ЈЕДНА ГРАДИТЕЉСКА РАДИОНИЦА ИЗ ДРУГЕ ДЕЦЕНИЈЕ XV ВЕКА У ГРАНИЧНИМ ПРЕДЕЛИМА БУГАРСКЕ И СРБИЈЕ* Манастир Светог Јована Богослова код Пирота (Поганово), познат по икони Чуда у Латому (данас у Софији) и зидном украсу с краја ХV века, конзерваторски је добро обрађен, али недовољно проучен као градитељски комплекс. Време његовог настанка и личности ктитора господина Константина и госпође Јелене, чија су имена уклесана на западној фасади цркве, различито
more » ... тумачени, при чему је највећи број стручњака мишљења да су то били господин Константин Драгаш (Дејановић) и његова кћи Јелена, супруга византијског цара Манојла II . У питању су, међутим, биле личности из редова властеле деспота Стефана који је ове крајеве добио од султана Мехмеда I, након битке код Чамурлија, 1413. Архитектонски снимци и акварели архитеката Михаила Валтровића и Драгутина Милутиновића, који су пределе око Трна посетили након ослобођења од турске власти 1877-1878. године, омогућили су да се уоче везе са другим споменицима у долини Јерме, манастиром Арханђела Михаила код Трна и Богородичиним манастиром у Мисловштици. Карактеристичне одлике њихових цркава -седмостраност купола и начин зидања каменом, опекама и малтером у особеном декоративном слогу какав се не среће на другим странама -уверавају да су их тада, у другој деценији ХV века, извели исти мајстори, припадници једне градитељске радионице. Кључне речи: Манастир Св. Јована Богослова код Пирота (Поганово), господин Константин, госпођа Јелена, архитектура, XV век The Monastery of St. John Theologian near Pirot (Poganovo), best known for the icon of Miracle of Latomos (now in Sofi a) and wall decoration from the end of the 15 th century, was well examined and treated by conservators as a building complex, but is * Чланак је настао у оквиру рада на пројекту Традиција, иновација и идентитет у византијском свету, бр. 177032, који подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. ЗРВИ L (2013) 811-834 812 still insuffi ciently studied. The time of the creation of the monument and the identity of its founders, Constantine and Helena, whose names were engraved on the west facade, were variously interpreted, and the largest number of scholars were of the opinion that they were Constantine Dragaš (Dejanović) and his daughter Helena, wife of Emperor Manuel II (1391-1425) . However, the persons in questions were members of the nobility of despotes Stefan, who got these areas from Sultan Mehmed , after the Battle near Sofi a in 1413. Architectural drawings and watercolors made by architects Mihailo Valtrović and Dragutin Milutinović, who visited the area around Trn after its liberation from Turkish rule in 1877-1878, made it possible to detect relationships with other monuments in the valley of Jerma, the Monastery of Archangel Michael in Trn and the Monastery of the Virgin in Mislovštica. Characteristic features of these churches -seven-sided dome and a manner of construction with stone, brick and mortar in the distinctive decorative type that cannot be found elsewhere -show that they were built by the same masters, members of an architectural workshop, in the second decade of the 15 th century,.
doi:10.2298/zrvi1350811s fatcat:blfvt3ibx5e37iyfjvmwninrz4