Our experience with percutaneous nephrolithotomy in preschool children

Ahmet Ali Sancaktutar, Haluk Soylemez, Necmettin Penbegul, Murat Atar, Yasar Bozkurt, Namik Kemal Hatipoglu, Fahrettin Kılıc
2012 Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology  
Objective: Our aim is to present our experiences with PNL performed on a group of preschool-age children in our clinics. Materials and methods: A total of 23 renal units of 23 patients (10 male, and 13 female patients) with a mean age of 4.3 months (22-72 months) underwent PNL. In 11 patients, the stones were in the right kidneys, and in 12 patients, the stones were in the left kidneys. The stones were localized in the renal pelves (n=10), lower (n=8), middle (n=5), upper pole (n=5) calices or
more » ... e (n=5) calices or proximal ureters (n=1). In addition, concomitant stones in the distal segment of the ipsilateral (n=2 patients) and contralateral (n=1) ureter were present. In all renal units, following the mechanical dilatation of the nephrostomy access tract, a 17-Fr nephroscope was inserted to perform PNL. Results: The mean stone surface area was 212 mm 2 (110-720 mm 2 ). Average durations of anesthesia, PNL were 77 minutes (45-155 min), and 56 minutes (19-135 min), respectively. Average fluoroscopic manipulation time was 3.4 minutes (2-8 min). To facilitate access, prior mechanical dilatation was performed. Three patients with concomitant ureteral stones underwent ureteroscopy with a 4-Fr semi-rigid ureteroscope, followed by PNL. At the end of postoperative 1 month period, 17 (74%) patients achieved a completely stone-free state, while 5 (21%) cases were fully stone-free after postoperative shock wave lithotripsy. Major bleeding was encountered in one patient after intrarenal introduction of the nephroscope closer to the stone. In 2 patients, blood replacement was also required during the early postoperative period. Average hospitalization time was 1.9 days (1-7 days). Conclusion: Although some major and minor complications were observed, PNL should be the first alternative in the management of renal stones in preschool children. Earlier recognition of complications and institution of necessary interventions on time require close collaboration with the anesthesia team. ÖZET Amaç: Amacımız, kliniğimizde son 2 yılda okul öncesi yaş grubunda yapılan PNL deneyimlerimizi sunmaktır. Gereç ve yöntem: Yaş ortalaması 4.3 yıl (22 ay-72 ay) olan 10'u erkek, 13'ü kız olmak üzere 23 hastada 23 renal üniteye PNL ameliyatı yapıldı. Taşlar 11 hastada sağ, 12 hastada sol taraf yerleşimiydi. Taşların 10'u pelvis renalis, 9'u alt pol, 5'i orta pol, 5'i üst pol ve 1'i proksimal üreter yerleşimliydi. İki hastada eş zamanlı aynı taraf alt üreterde, 1 hastada karşı taraf alt üreterde taş vardı. Böbreğe giriş sağlamak için tüm hastalarda mekanik dilatasyon yapıldı. PNL işlemi için 17 F nefroskop kullanıldı. Bulgular: Ortalama taş boyutu 212 mm 2 (110-720 mm 2 ) idi. Ortalama anestezi süresi 77 dk (45-155 dk) ve ortalama PNL ameliyatı süresi 56 dk (19-135 dk) idi. Ortalama skopi kullanma süresi 3.4 dk (2-8 dk) idi. Akses için mekanik dilatasyon yapıldı. Eş zamanlı üreter taşı olan 3 hastaya 4.f semirijit üreteroskop ile üreteroskopi yapılıp PNL'ye geçildi. Postoperatif 1. günde 17 hastada tam taşsızlık (%73.9) sağlandı. Beş hastada (21.7) PNL sonrası rezidüel taş saptandı. Bunlara SWL uygulandı. 1 hastada (%4.3) böbreğe girişi takiben taşa ulaşır ulaşmaz major kanama oldu. 2 hastada postoperatif dönemde kan replasmanına gerek duyuldu. Ortalama hastanede yatış süresi 2.9 gün (1-7 gün) idi. Sonuç: Bazı majör ve minör komplikasyonlara açık olmasına rağmen; okul öncesi çocuklarda böbrek taşlarının tedavisinde PNL ilk seçenek olmalıdır. Komplikasyonların erkenden fark edilmesi ve gerekli müdahalenin zamanında yapılması için anastezi ekibiyle vaka boyunca koordineli çalışılmalıdır. Anahtar sözcükler: Okul öncesi çocuklar; perkütan nefrolitotomi; tedavi. PEDIATRIC UROLOGY
doi:10.5152/tud.2012.031 fatcat:5sqgnd2oszetzn2if6dej7movy