Scientific Revolutions and Political Attitudes
Vědecké revoluce a politické postoje

Jan Mervart
2013 Czech Journal of Contemporary History  
Mám-li psát o Angažovaném dějepisectví Vítězslava Sommera, 1 nestaví mě to do zcela jednoduché role. Jednak se kniha stala za necelé dva roky od svého vydání "klasikou" svého žánru a pevnou součástí české historiografie soudobých dějin, jednak mě s jejím autorem pojí generační příslušnost i osobní vazby přesahující běžnou kolegialitu. První okolnost vylučuje rekapitulační pojetí, neboť obsah knihy dostatečně zdomácněl, druhé se zase příčí pochvalné pasáže o objevnosti a záslužnosti diskutované
more » ... žnosti diskutované monografie. Jakkoli se ani jednomu úskalí nemohu zcela vyhnout, pokusím se v souvislosti s Angažovaným dějepisectvím zamyslet nad otázkami spjatými jednak s autorovými metodologickými východisky, jednak s českým reformismem a jeho zdroji. Sommerova ochota brát stranické dějepisectví vážně, a nikoliv jako pouhý politický či propagandistický nástroj, případně jako jejich by-produkt, umožňuje, aby byl jeho text čten minimálně ve dvou rovinách: jako studie o nikoliv bezvýznamném segmentu české poválečné historiografie s přesahem do dějin humanitních věd ve stalinském a poststalinském období, a současně jako příběh stranických intelektuálů angažujících se při vytváření socialistické diktatury na přelomu čtyřicátých a padesátých let minulého století, posléze v jeho mírné subverzi a na konci šesté dekády při reformě stávajícího socialistického modelu. Na tomto místě je nutno zmínit ještě třetí pohled, 1 SOMMER, Vítězslav: Angažované dějepisectví: Stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem . Praha, Nakladatelství Lidové noviny -Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2011, 508 stran.
doi:10.51134/sod.2013.025 fatcat:j4ztp2q54nhe5ar2lxpkcy4r4e