Yellow Wine Polyphenolic Compounds Inhibit Matrix Metalloproteinase-2, -9 Expression and Improve Atherosclerotic Plaque in LDL-Receptor–Knockout Mice

Xiaoya Zhai, Jufang Chi, Weiliang Tang, Zheng Ji, Fei Zhao, Chengjian Jiang, Haitao Lv, Hangyuan Guo
2014 Journal of Pharmacological Sciences  
doi:10.1254/jphs.13263fp pmid:24859779 fatcat:pqelnn3iwzcdplxcnkq2kc3owu