ACTUALIZATION OF LOGICAL-PHILOSOPHICAL ASPECTOF DECISION-MAKING

Kateryna Bura
2021 Visnyk of the Lviv University Series Philosophical Sciences  
Сьогодні процес прийняття рішень стає предметом вивчення різнопрофільних дисциплін. Актуальність цього явища зумовлена потребами галузей сучасного життя: менеджменту, політики, бізнесу, освітньої та наукової сфер тощо. Процес ухвалення рішень нерозривно пов'язаний із логіко-філософськими та аргументативними напрацюваннями. Сучасна теорія аргументації є міждисциплінарною науковою галуззю, до сфери інтересів якої належать пошуки інструментарію, найбільш ефективного для досягнення переконання
more » ... орії та прийняття рішень в умовах невизначеності. Теорія та практика аргументації спрямована на вивчення сприятливих чинників для розвитку аргументативних навичок. Останні відіграють ключову роль у виборі найбільш релевантних аргументів, доказів чи пояснень, які б виступали на підтримку тієї чи іншої позиції. Аргументація є невідокремною частиною нашого повсякденного життя. Релевантні, обґрунтовані аргументи необхідні для прийняття виважених рішень, а також стають основою для виведення прийнятних висновків. Нині актуальним є вміння обґрунтовувати власну позицію, здійснювати вибір, визначати напрямок наукових досліджень тощо. Теорія аргументації відкриває шлях до активної та творчої комунікації, до пошуку порозуміння та засад, на яких будуються позиції опонентів. Сучасний світовий дискурс потребує більш ефективних засобів для ведення полеміки та застосування інноваційних методів переконання та впливу. Теорія аргументації не лише допомагає вирішити конфліктні ситуації, що виникають під час соціальних процесів, а й дає практичні рекомендації щодо досягнення певної мети. Наразі аргументацію доречно розглядати з позиції мультимодальності, тобто акцентувати увагу як на вербальному, так і невербальному (візуальному, звуковому) модусі. Дослідження в межах мультимодальної аргументації на сьогоднішній день носять здебільшого теоретичний характер. При цьому прикладному виміру досліджуваної проблематики науковці досі не приділяють достатньо уваги. Саме тому акцент на практичному застосуванні інструментарію мультимодальної аргументації посприяє підвищенню ефективності його використання та отримання практичної користі. Окрім цього, методологія використання різноманітних модусів аргументації знаходить своє застосування у політичних практиках, у процесі ведення переговорів та дебатів, в розробках штучного інтелекту, в юридичній та маркетинговій сферах тощо. Ключові слова: ухвалення рішень, аргументація, мультимодальність, модуси аргументації, фінансові ринки. Актуальність теми дослідження та постановка проблеми. У наш час дослідники аргументації починають звертати увагу не лише на теоретичні, але й на емпіричні аспекти цього явища. Акцент ставиться на розгляді відношень та зв'язків, які існують між
doi:10.30970/phs.2021.27.9 fatcat:ausaxfzkkjf6rlpppe7v2wsbla