Perianal bölge ameliyatı yapılacak hastalarda uygulanan anestezi yöntemlerinin preoperatif ve postoperatif anksiyete ve ağrı düzeylerine etkisi / The effects of anesthesia procedures in preoperative and postoperative anxiety and pain levels in perianal surgery patients

Deniz Erdem, Cengiz Ugiş, M Albayrak, Ahmet Akan, Esra Aksoy, Nermin Göğüş
2011 Bakirkoy Tip Dergisi / Medical Journal of Bakirkoy   unpublished
A nksiyete bireyin kendini güvende hissetmediği durumlara karşı geliştirdiği doğal bir tepkidir ve evrensel bir duygudur. Hastalık durumunda ortaya çıkan anksiyetenin temelinde sıklıkla bilgi eksikliğinin yer aldığı bilinmektedir. Fiziksel hastalığın getirdiği engellemeler, çaresizlik, yeterliliğin kaybı endişesi, vücut organı ve kısımlarının zedeleneceği endişesi, ölüm korkusu, hastalığa yüklenen anlam kişinin yaşadığı anksiyetenin şiddetini etkiler (1,2,3). Ameliyat olacak hastaların korku ve
more » ... hastaların korku ve bunaltı belirtilerinin, yapılacak ameliyata ilişkin bilgi istekleri doğrultusunda ortaya çıktığı belirtilmektedir. Postoperatif iyileşmenin gidişi, aile ve iş ile ilgili düşünceler ve olayları kontrolü dışında hissetmek, anksiyeteyi ÖZET Perianal bölge ameliyatı yapılacak hastalarda uygulanan anestezi yöntemlerinin preoperatif ve postoperatif anksiyete ve ağrı düzeylerine etkisi Amaç: Cerrahi girişimler ve anestezi uygulamaları, durumsal olan ve bireyin tehlikeli bir durum içinde olduğunu hissetmesine neden olan deneyimlerdir. Anksiyete, bireyin yaşadığı endişe ve korku durumudur. Preoperatif anksiyetenin, morbidite (cerrahi yara enfeksiyonu vb.), mortalite ve anestezi gereksinimlerini artırdığı bilinmektedir. Bu çalışmada; perianal bölge cerrahisi geçirecek ve günübirlik anestezi uygulanacak hastalarda, anestezi yöntemlerinin preoperatif ve postoperatif anksiyete ve ağrı düzeylerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Preoperatif 72 saat içinde, anksiyete düzeyini belirleyen Durumluk ve Sürekli Anksiyete Ölçeği (State and Trait Anxiety Inventory/ STAI-S ve T), Anestezi Endişe Anketi, Amsterdam Preoperatif Anksiyete ve Bilgi Ölçeği'ni (Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale/ APAIS) temel alan anket, ağrıyı nicel olarak değerlendiren görsel analog skala (visual analog scale/VAS); postoperatif VAS ve sürekli anksiyete durumunu gösteren STAI-S ölçek değerlendirmeleri yapılmıştır. Bulgular: Çalışmada preoperatif STAI-S, T ve postoperatif VAS ortalamalarının kadınlarda daha yüksek olduğu bulundu. Pre ve postoperatif dönemlerde anksiyete testleri yönünden anestezi yöntemleri arasında fark bulunmazken genel ve bölgesel anestezi uygulamaları arasında hasta endişesi ve postoperatif ağrı yönünden farklılık ortaya çıkmıştır. Genel anestezi grubunda anestezi endişe anketi ortalaması ve VAS ölçümleri rejiyonel anestezi grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Sonuç: Anestezi uygulanacak hastanın yaşadığı endişe ve korkunun giderilmesi ve doğru bilgilendirilmesi ile ameliyat sonrası dönem daha az anksiyete ve daha az ağrı ile yaşanacaktır. Anahtar kelimeler: Perianal bölge cerrahisi, anksiyete, ağrı ABSTRACT The effects of anesthesia procedures in preoperative and postoperative anxiety and pain levels in perianal surgery patients Objective: Surgical operations and general anesthesia are the procedures that cause anxiety which means the person's worries and fears about life. Preoperative anxiety may increase the morbidity and mortality rates and requirement of anesthesia. The aim of this study is to evaluate the effects of the anesthesia procedures in pre and post-operative anxiety state and the level of pain for the day-case patients who need perianal surgery. Material and methods: The State and Trait Anxiety Inventory (STAI-S and STAI-T), Anesthesia Anxiety Inquiry, Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale (APAIS) were used in pre-operative period and Visual Analog Scale for pain and STAI-S were used in post-operative period to evaluate the pre and post-operative anxiety status and post-operative pain levels. Results: In this study we found that preoperative STAI-S, T, and postoperative VAS averages are higher in women. In pre and postoperative periods no difference was found in anesthesia methods concerning the axiety tests, but a slight difference between regional and general anesthesia methods came out concerning patient's anxiety and postoperative pain. In general anesthesia group, anesthesia anxiety survey average and VAS measurements are much higher than the regional anesthesia group. Conclusion: Elimination of the patient's fear and anxiety and giving an accurate information to the patient who undergoes anesthesia, there will be less anxiety and less pain in postoperative period.
fatcat:enxqsubymzb67ma42ejzkm4rbu