НАУКОВІ ПІДХОДИ ТА ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-ДЖАЗОВОЇ КУЛЬТУРИ ПІДЛІТКІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ЕСТРАДНОГО СПІВУ

Анастасія Шевченко
2019 Молодь і ринок  
П остановка проблеми. Сучасний освітній простір передбачає розвиток культури різних народів, взаємообмін та взаємозбагачення художньо-мистецькими традиціями, що актуалізує проблеми не лише вокальної підготовки та музичного розвитку, а й інтеркультурного виховання підлітків. На заняттях з естрадного співу такі можливості надає зокрема ознайомлення з мистецтвом джазу, актуалізуючи потребу в формуванні вокально-джазової культури підлітків. Проблема формування вокально-джазової культури особливо
more » ... ультури особливо гостро постає у процесі підготовки підлітків, котрі здобувають початкову музичну освіту в закладах мистецтва, які спираються на світові академічні традиції, що суперечить музичним смакам і перевагам дітей, які заангажовані джазовою музикою. Доцільним є звернення до цієї проблеми і в контексті роботи гуртків естрадного співу в загальноосвітніх навчальних закладах. УДК 373.5.016:[784.9+78.036.9]:781.1 DOI: Анастасія Шевченко, аспірантка кафедри музично-інструментального виконавства та хореографії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка НАУКОВІ ПІДХОДИ ТА ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-ДЖАЗОВОЇ КУЛЬТУРИ ПІДЛІТКІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ЕСТРАДНОГО СПІВУ У статті представлено комплекс наукових підходів та дидактичних принципів, які покладено у теоретичну основу авторської методики формування вокально-джазової культури підлітків на заняттях з естрадного співу. Зокрема, окреслено роль системно-структурного, особистісно-розвивального, діяльнісного, компетентнісного, культурологічного підходів до організації відповідно спрямованих занять з естрадного співу. Визначено провідні дидактичні принципи формування вокально-джазової культури підлітків (систематичності, наочності, урахування вікових та індивідуальних особливостей, єдності художньоемоційного і технічного, комплексного розвитку вокально-джазової культури) та можливості їх реалізації на заняттях з естрадного співу. Ключові слова: вокально-джазова культура підлітків; методика формування; наукові підходи; дидактичні принципи; заняття з естрадного співу. Літ. 10. The article is devoted to a current problem of formation of vocal and jazz culture of a singer, which is considered as one of the ways of mastering the culture of different peoples, vocal drill, musical development and intercultural education of a personality. Within the research the methodology is developed for formation of vocal and jazz culture in adolescents, which can be applied at classes on pop singing in institutions of the general (in extra-curricular time) and special artistic education. The purpose of the article is to reveal the theoretical basis (scientific approaches and didactic principles) of the author's technique of forming vocal and jazz culture in adolescents at classes on pop singing. The following scientific approaches have been identified as leading in the formation of the vocal and jazz culture of adolescents: system-structural (interaction of purpose, tasks, content, pedagogical conditions, forms and methods of training of adolescents); person-developing (introduction of new approaches, focused on child development, recognition of it as a subject of activity); practical (stimulation of creative abilities in adolescents and achievement of successes); competence (mastering of vocal-performing skills, knowledge and skills by adolescents and their application in the field of vocal and jazz performances); cultural (using the educational and developmental potential of cultural heritage, its integration with the personal experience of adolescents). The didactic principles of formation of vocal and jazz culture in adolescents (systematic, visual, taking into account age and individual peculiarities, unity of the artistic emotional and the technical, complex development of vocal and jazz culture) and possibilities of their realization at classes on pop singing are determined.
doi:10.24919/2308-4634.2019.179482 fatcat:evkascw4svamveulfhrboli3d4