Rural development limitations at the transitional terms

Marija Nikolic, Marija Maksin-Micic
2003 Ekonomski Anali  
APSTRAKT: Razvijene dr'ave Evrope rea-firmi{u ulogu poljoprivrede u funkcionisanju 'ivota na ruralnom prostoru, isti~u}i zna~aj polifunkcionalnosti poljoprivredne proizvodnje. Suo~ene s potrebom ve}ih ulaganja u poljoprivredu, uz usmeravanje novih investicija u selo i nerazvijena ruralna podru~ja, zemlje u tranziciji moraju, najpre, realno proceniti svoje potencijale i ograni~enja u ovoj oblasti. Op{tim ekonomskim razvojem se moraju obezbediti uslovi za dalje sukcesivno smanjivanje agrarne
more » ... lenosti u Srbiji, uz istovremeno preduzimanje mera za modernizaciju poljoprivrednih gazdinstava u sklopu integralnog razvoja sela. Sa-da{nja nepovoljna demografska situacija planinskih naselja mo'e da predstavlja olak-{avaju}u okolnost za ofanzivniji pristup restrukturizaciji porodi~nih gazdinstava, posebno u pogledu proizvodne orijentacije i uskla|ivanja veli~ine poseda s kvalitetom zemlji{ta, raspolo'ivom radnom snagom, mehani~kom opremom, brojem i vrstom drane stoke, mogu}nostima obezbe|enja dopunskih/uzgrednih prihoda u {umarstvu, turizmu i drugim nepoljoprivrednim delatnostima na lokalnom nivou. Polaze}i od prakse razvijenih zemalja, koje imaju vi{edecenijsko iskustvo u zadr'avanju neophod-nog nivoa naseljenosti planinskih i drugih prirodno zapostavljenih regiona, prvo treba definisati podru~ja od prioritetnog zna~aja za dru{tvo u celini, a zatim dosledno i sistematski realizovati jedan ili vi{e programa manjeg teritorijalnog opsega, prema konceptu integralnog ruralnog razvoja. KLJU^NE RE^I: poljoprivreda, planinska podru~ja, tranzicija, restrukturizacija, interalni ruralni razvoj. ABSTRACT: European countries have been reaffirtmating the role and the significance of agricultural multifunctionality for rural areas development. The transition countries have to make the assessment of their weaknesses and opportunities, before facing the necessary significant investments in agriculture, rural settlements and deprivated rural areas. Overall economic development should provide for further agiculture employment reduction, along with taking meassures for the agriculture farms modernization and changes in the structure of agriculture production, within the process of integrated rural development. Declining population at mountain areas might be a prerequisite for KRATKI ^LANCI/SHORT PAPERS * Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd
doi:10.2298/eka0359159n fatcat:hlikl77oijb65ft6f5afl5dz6q