Image Encryption Algorithm Based on Bit-level Permutation and Dynamic Overlap Diffusion

Jia Wang, Jinqing Li, Xiaoqiang Di, Jian Zhou, Zhenlong Man
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3020187 fatcat:o4fdeaxcxvg7vbct57g3kmpp64