Evidence in separate proceedings in commercial cases – assessment of the new legal regulation
Dowodzenie w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych – wady i zalety nowej regulacji

2020 Studia Prawno-Ekonomiczne  
Abstrakt Przedmiot badań: Przedmiotem analizy są nowe regulacje prawne, dotyczące prowadzenia postępowania dowodowego w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych, które zostały wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw. Cel badawczy: ocena skutków regulacji prawnych wprowadzonych w celu uzyskania odpowiedniej ochrony prawnoprocesowej w odniesieniu do spraw gospodarczych. Metoda badawcza: analiza tekstu prawnego i
more » ... porównanie z istniejącymi regulacjami prawnymi. Wyniki: przeprowadzone analizy treści znowelizowanych (zmienionych) przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1460 ze zm., dalej w skrócie określana jako k.p.c.) prowadzą do wniosku, że nowe instrumenty prawne (takie jak umowa dowodowa) oraz wprowadzone ograniczenia dowodowe, mające zastosowanie w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych, wpłyną na ekonomikę postępowania, ale mogą doprowadzić do wydawania orzeczeń niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym, na podstawie dowodów przedstawionych przez strony. Analiza przepisów o umowach dowodowych prowadzi do wniosku, że nawet w przypadku, gdy danego rodzaju umowa wyłącza dowód z przesłuchania stron, to sąd będzie mógł przeprowadzić ten dowód, a wprowadzenie takiego wyłączenia należałoby uznać za nieważne. 1 Abstract Background: Analysis of new legal regulations related to the conduct of evidentiary activities in separate proceedings in commercial cases, which were introduced by the Act of 4 July 2019 amending the Act on the Code of Civil Procedure and other acts. Research purpose: Assessing the effects of introduced legal regulations on obtaining appropriate legal protection in relation to commercial matters. Methods: Analysis of legal text and comparison with existing legal regulations. Conclusions: The analyses of the amended provisions lead to the conclusion that new legal instruments (such as the evidence agreement) as well as new evidence limitations applicable to separate proceedings in commercial cases will affect the economics of proceedings, but may lead to the issuance of decisions that are inconsistent with the actual state of affairs, based on evidence offered by the parties. The analysis of the provisions on evidence contracts leads to the conclusion that even if a given type of contract excludes evidence from the parties' hearing, the court will be able to take that evidence and the introduction of such an exemption should be considered void.
doi:10.26485/spe/2020/116/2 fatcat:yqfdmdunf5fenmbqzi44mea3u4