معرفی فلور، شکل زیستی و کورولوژی گیاهان منطقۀ‌ حفاظت‌شدۀکوه خامین در استان کهگیلویه و بویراحمد

مدینه پای پوزان, عزیزالله جعفری کوخدان
2019 Taxonomy and Biosystematics Journal  
مطالعۀ فلوریستیک منطقۀ‌ حفاظت‌شدۀ کوه خامین با وسعتی معادل 25586 هکتار، واقع در ۳۰ کیلومتری شرق شهر گچساران در استان کهگیلویه و‌‌ بویراحمد، با موقعیت جغرافیایی بین ʺ30 ʹ48˚50 تا ʺ30 ʹ03˚51 طول شرقی نصف‌النهار گرینویچ و ʺ00 ʹ22˚30 تا ʺ30 ʹ34 ˚30 عرض شمالی خط استوا و محدودۀ ارتفاعی ۸۰۰ تا 3100‍ متر از سطح دریا طی سال‌های 1394 و 1395 به روش پیمایشی و ترانسکت خطی انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد 302 گونه متعلق به 208 جنس و 64 تیرۀ گیاهی شامل یک گونه از نهان‌زادان آوندی و 301 گونه از
more » ... دانگان در منطقه رویش دارند. تیره‌های کاسنی (Asteraceae) با 43، نعناع (Lamiaceae) با 26، باقلائیان (Fabaceae) با 25، گندمیان (Poaceae) با 19 و چتریان (Apiaceae) با 17 گونه، تیره‌های گیاهی بزرگ منطقه به شمار می‌روند. نتایج حاصل از بررسی طیف‌های زیستی و عناصر رویشی نشان داد تروفیت‌ها 42 درصد، همی‌کریپتوفیت‌ها 7/31 درصد، کریپتوفیت‌ها 5/11 درصد (ژئوفیت‌ها 2/11 درصد و هلوفیت‌ها 3/. درصد)، فانروفیت‌ها 5/10 درصد و کامفیت‌ها 9/3 درصد از طیف‌های زیستی منطقه و عناصر رویشی ایران - تورانی 49 درصد، ایران - تورانی مشترک با سایر نواحی 42 درصد، عناصر چندناحیه‌ای 6/3، جهان‌‌وطن 6/2 درصد و نبو - سندین و مدیترانه‌ای هرکدام 3/1 درصد از عناصر رویشی منطقۀ مطالعه‌‌شده را تشکیل می‌دهند. ارزیابی زیستی گیاهان نشان داد در این منطقه، 42 گونه شامل یک گونۀ در معرض خطر انقراض (EN)، دو گونۀ آسیب‌پذیر (VU)، هفت گونۀ با کمبود داده (DD)، 32 گونۀ با ریسک پایین (LR) و 46 گونه از گیاهان اندمیک ایران رویش دارند.
doi:10.22108/tbj.2020.102526.1012 doaj:afe92b126b4a40368e28718b8ad682d3 fatcat:biaqo7266bfmrfsx74sspc6d5a