Optimizing Distance Computation in Distributed Graph Systems

Qing Wang, Shengyi Ji, Peng Peng, Mingdao Li, Ping Huang, Zheng Qin
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3032727 fatcat:ixrytvhe55f7nbqq2fd3ee2fxy