Milovan Vojičić's epic songs about the Kosovo battle 1389 in the Milman Parry collection of oral literature

Sonja Petrovic
2009 Prilozi za knjizevnost i jezik istoriju i folklor  
Еп ске пе сме о Ко сов ском бо ју не ве сињ ског гу сла ра Ми ло ва на Во јичи ћа, са чу ва не у збир ци Мил ма на Пе ри ја на Уни вер зи те ту Хар вард, САД, раз ма тра ју се са ста но ви шта тек сту ал не и стил ско-је зич ке кри ти ке, по е тич ког при сту па и ана ли зе дру штве ног се ћа ња, у кон тек сту од но са из ме ђу фол кор ног и књи жев ног ства ра ња. 1 A. B. Lord, Pe vač pri ča, prev. S. Gli šić, knj. II, Be o grad 1990, 240-245. 2 M. W. Kay, The In dex of the Mil man Pa rry Col
more » ... Mil man Pa rry Col lec tion 1933-1935: He ro ic Songs, Con ver sa ti ons, and Sto ri es. New York: Gar land 1995. 3 Тhe Mil man Pa rry Col lec tion of Oral Li te ra tu re On-Li ne: http://chs119.har vard.edu/ mpc/ Соња Петровић сти хо ви ма, пре пе ва не пре ма мо де ли ма из збир ки Ву ка Ка ра џи ћа, Бого љу ба Пе тра но ви ћа и Ма ти це хр ват ске. У ову гру пу иду би блиј ске и апо криф не те ме, при по вед не пе сме о све том Са ви, Сте фа ну Де чан ском, Љу ти ци Бог да ну као зми ји мла до же њи. Кад је реч о ју нач кој епи ци, Во ји чић опе ва ју на ке свих еп ских пери о да у тра ди ци о нал ним мо де ли ма ка кви су мег да ни и бит ке, ју нач ке по ги би је, же нид бе, не ве ра љу бе, за ва да бра ће. Од ста ри јих ју на ка опе ва ни су Ми лош Во ји но вић, ко сов ски ју на ци, Мар ко Кра ље вић, Ба но вић Секу ла, Јак ши ћи и дру ги. Во ји чи ће ви оми ље ни хај ду ци и уско ци су Ми јат То мић, Бег Љу бо вић, Вук Бр ђа нин, Сто јан Јан ко вић, Или ја Сми ља нић, Ба јо Пи вља нин. Ве ли ки број пе са ма го во ри о но ви јим ра то ва њи ма за осло бо ђе ње -о срп ско-тур ским бор ба ма у Бе о гра ду 1862, бал кан ским ра то ви ма, по је ди ним бит ка ма Пр вог свет ског ра та и осва ја њу гра до ва. О Ко сов ском бо ју по сто ји не ко ли ко пе са ма: по че так ла за ри це Кнез Ла зар и Ми лош Оби лић, це ло ви те пе сме Ко сов ска про паст и Ко сов ска тра ге ди ја; за тим по је ди нач не ко сов ске те ме: мај ка на раз бо ји шту (Смрт мај ке Ју го ви ћа) и за ка сне ли ју нак (Смрт Па вла Ор ло ви ћа на Ко со ву). Пе сма Ју ри шић Јан ко, с те мом о ју на ку ко ји се спа са ва из смрт не опасно сти, до во ди се у ве зу с Ко сов ском бит ком услов но, по сред ством за јед нич ке но мен кла ту ре, ло ка ли за ци је и ево ка ци је под ви га ју на ка ко ји је за ма ло убио тур ског ца ра. У Во ји чи ће вој ва ри јан ти Ју ри ши ћа Јан ка под виг се ве зу је за Си би ња ни на Јан ка, па би се пре ма то ме од но сио на дру гу ко сов ску бит ку 1448. Нај зад, не ко ли ко пе са ма ко је за хва та ју дуг вре мен ски оп сег у ви ду хро ни чар ског опи са или але го риј ске ви зи је укљу чу ју Ко сов ску бит ку у ши ри при каз до га ђа ја срп ске и ју го сло венске исто ри је (Мо ли тва срп ских све та ца, Из глед Ко со ва по сли је бо ја 1389. го ди не и стра да ња срп ског на ро да, Осве та ко сов ска, Зна ме ња за срп ски уста нак и др.). Пре ма на сло ви ма пе са ма сти че се ути сак да је Во ји чи ћев ко сов ски ре пер то ар уоби ча јен за ње го во до ба. У Пе ри је вој и Лор до вој збир ци по сто ји пет на е стак ду жих и кра ћих ла за ри ца, те ви ше пе са ма о Ко совки де вој ци, смр ти Мај ке Ју го ви ћа, Му си ћу Сте фа ну, Па влу Ор ло ви ћу и дру гим те ма ма. 4 По сред но су по зна те и ал бан ске ва ри јан те о Ко сов ској бит ки, као и круг пе ва ча ко ји их је пре но сио. 5 Ва ља на по ме ну ти да се 4 Нај ду жу ла за ри цу ис пе вао је Са лих Угља нин (800 сти хо ва), а кра ће ла за ри це пева ли су Сто јан Бе ја то вић (Ми ље вац, Не ве си ње), Му рат Чу сто вић (За хи ра, Гац ко), Са ва Ко шу тић (Ла за ри ћи, Гац ко), Не фа Мо рић (Сто лац), Ђу ро Ку чи нар (Бур ма зи, Сто лац), Ни ко ла и Да ни ло Ру жић (До њи По плат, Сто лац), Хај дар Ђо зо (Ба ре, Го ра жде), Сто јиљко Ри стић (Ку че ви ште), Мир ко и Ра де Мир ков Да ни ло вић (Ђур ђе ви на, До ња Мо ра ча), Шће пан Пр ка чин (Цр ни ћи, Мо стар). 5 За ни мљи во је ка ко су се пе сме пре но си ле: ал бан ски пе вач Али Ме та пе вао је Лор ду о смр ти сул та на Му ра та и та ва ри јан та је пре ко Ћор Ху се до спе ла до Са ли ха Угља ни на. Уп. A. Шма ус, О ко сов ској тра ди ци ји код Ар на у та, При ло зи про у ча ва њу на род не по е-
doi:10.2298/pkjif0975021p fatcat:okjtgcblbvclxe77fnghtfxp6i