Originalni nauuni rad Antropologija 6 (2008)

Zorica Ivanovii, Zorivano@eunet Pogled, N Savremene, Transformacije Antropološke, Teorije Prakse
unpublished
Apstrakt: U radu se razmatraju osnovne teorijske i epistemološke promene u okviru antro-pološke teorije i prakse i njihova veza sa društvenim, ekonomskim, politiikim i kulturnim transformacijama koje se mogu pratiti od sedamdesetih godina prošlog veka. Polazei sa stanovišta da je poslednja etvrtina dvadesetog veka doba koje odlikuje kritiiko preispiti-vanje osnovnih postavki koje su vremenom postale gotovo postulati discipline, u radu se ukazuje na intelektualnu razliitost i teorijsku
more » ... teorijsku razjedinjenost kao jednu od opštih odlika an-tropologije u ovom periodu. Iako tokom istorije antropologije "paradigmatska ureenost" nije gotovo nikada predstavljala osnovni intelektualni princip njenog delovanja, može se rei da su poslednje decenije dvadesetog veka doba suoavanja discipline kako sa novim društvenim uslovima svog delovanja, tako i sa sopstvenim epistemološkim i teorijskim granicama. Kako pristupi, koncepti i nauuna objašnjenja dolaze iz razliitih teorijskih centara, cilj ovog teksta je da ukaže na osnovne teorijske, epistemološke i društvene transformacije koje su dovele do razvoja novih intelektualnih orijentacija i istraživaakih pristupa, a time i do redefinisanja shvatanja ciljeva i dometa antropoloskog znanja. Novi društveni uslovi antropološkog delovanja Poslednja etvrtina dvadesetog veka predstavlja, može se rei, doba teorij-ske i epistemološke neusaglašenosti kada dolazi do kritikog preispitivanja osnovnih pretpostavki na kojima je antropologija razvijena kao posebna nau-ka. Interna disciplinarna kritika je na znaajan nain bila podstaknuta fakto-rima koji su spoljašnji u odnosu na antropologiju: društvenim, ekonomskim, politikim, tehnološkim i kulturnim transformacijama, kao i feministiikom, kolonijalnom i literarnom kritikom. Nova organizacija znanja na interdiscipli-narnoj sceni do koje je došlo u ovom periodu uticala je, iako ne uvek na isti * lanak je rezultat rada na projektu Ministarstva nauke "Antropologija u 20. ve-ku: Teorijski i metodološki dometi" (ev. br. 147037)
fatcat:tfj5dusz4jbjncuj2slbeutxxy