TARİHSEL AÇIDAN ULUSLARARASI KURUM/KURULUŞLARDA "EKONOMİK KALKINMA" VE "KADIN" İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME - AN EVALUATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN "ECONOMIC DEVELOPMENT" AND "WOMEN" IN THE INTERNATIONAL INSTITUTIONS/ORGANISATIONS FROM HISTORICAL PERSPECTIVE

Ruhan İŞLER, Canan ŞENTÜRK
2017 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
Klasik iktisatçıların büyük bir kısmı, kadınların irrasyonel ekonomik ajanlar olduğu iddiasındadır. Feminist iktisatçılar ise söz konusu geleneksel iktisadi düşünceyi, kadınların bilgi ve deneyimlerinin ekonomiye yansıtılamaması ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığına imkan tanımasından dolayı eleştirmektedir. Bu sebeple, feminist iktisatçılar ekonomiye kadın bakış açısını da dahil ederek ekonominin ve ilişkili kuramların yeniden gözden geçirilmesi ve sorgulanmasının, ekonominin ufkunu
more » ... iddiasını taşımaktadır. "Kalkınma ve kadın" konusuna yönelik teorik yaklaşımların yanı sıra, "uluslararası kurum ve süreçlerde kalkınma ve kadın"a ilişkin değerlendirmeler de oldukça önemlidir. Son yıllarda, Dünya Bankası'nda yapısal uyumdan yoksulluğun azaltılmasına doğru bir paradigma kayması gözlenmektedir. Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarına artan ilgi bu değişim sürecinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Dolayısıyla kadınların, hükümet politikaları vasıtasıyla ekonomik kalkınma plan, program ve projelerinin yanı sıra akademik çalışmalarda da yer alması önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmada, tarihsel perspektif içinde ekonomik kalkınmada kadının rolünün incelenmesi amaçlamaktadır. Bu noktadan hareketle, çalışma klasik yaklaşımdan bugüne kalkınma ve kadın değerlendirmelerini içeren literatüre ait temel eserlerin incelenmesi ve söz konusu çalışmaların toplulaştırılmış bir çerçevede ortaya koyulması temelinde şekillenmektedir. Bu bağlamda çalışmada öncelikle "kalkınma ve kadın" konusuna yönelik teorik yaklaşımlar tarihsel bir perspektifte
doi:10.20875/makusobed.369435 fatcat:ahw7jn4ywbbynfsbzmuyw2szqe