An Audio Data Representation for Traffic Acoustic Scene Recognition

Dazhi Jiang, Dongmin Huang, Youyi Song, Kaichao Wu, Huakang Lu, Quanquan Liu, Teng Zhou
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3027474 fatcat:kumebivtrjbfhcbildmnh4vnhy