AZ ALKOTMÁNYOS POLITIKA TANA (Recenzió Kukorelli István: Tradíció és modernizáció a magyar alkotmányjogban című könyvéről)

Bíró Gábor, István-Szentpéteri Nagy, Richard
unpublished
Benjamin Constant alapművének címét kölcsönvéve az alábbiakban olyan könyvnek az értékeit szeretnénk látva láttatni, amely megérdemli, hogy egy politikatudományi szakfolyóiratban szóljon róla pozitív bírálat, hiszen nem el-sősorban alkotmányjogi szakmunkának tekinthető. A száraz szaktudományos-ság már csak azért sem lehet jellemző rá, mert szerzője immáron évtizedek óta legendás nyelvteremtő tehetséggel írja felül az alkotmányjog klasszikus foga-lomrendszerét, közelebb hozva ezzel e jogág
more » ... ezzel e jogág érdekesen is bemutatható szép-ségeit a politika iránt érdeklődő szélesebb nagyközönséghez. Minden könyv-mint minden alkotás-magán viseli alkotójának néhány karakteres tulajdonságát, a szerző kézjegye sajátos lenyomatként van rajta a mű-vön, felismerhetővé téve azt. A jó szerző nem ír jobban, mint bárki más, de úgy ír, ahogyan senki más. Márpedig a Tradíció és modernizáció a magyar alkotmányjogban című könyvet (Századvég, Budapest, 2006) nem írhatta volna más, mint Kukorelli István, aki-nek jellegzetes nyelvhasználata, a tudomány iránti alázattal és a tárgyát illető tisztelettel megírt, világos, feszes mondatai összetéveszthetetlen karakterje-gyeket biztosítanak minden művének, a korábbiaknak éppúgy, mint ennek a régen várt, egy teljes évtizeddel a szerző legutóbbi kötetének megjelenése után napvilágra került könyvnek. Ama legutóbbi Az alkotmányozás évtizede címet viselte, és valóságos alap-műnek számított az alkotmányjog művelőinek körében, hiszen nem kevesebb-re vállalkozott, mint a huszadik század utolsó évtizedének folyamatos, szinte szakadatlan, folyvást nekibuzduló, meg-megújuló alkotmányozásának bemu-tatására. E nem kis feladatot olyan nívón végezte el, hogy megkerülhetetlenné tette magát a jövendő jogtörténészei számára, akik e kivételes magyar jelen-séget, a soha be nem fejezett, és talán nem is befejezhető alkotmányozási fo-lyamatot minden időkben tanulmányozni fogják. Midőn e legújabb könyvről szólunk, éppen egy újabb alkotmányozási nekibuzdulás hullámában találjuk magunkat: a szerző hazájában ezekben a napokban a hatalom új alkotmányt ajándékoz a nemzetnek. Erről az ajándékról Politikatudományi Szemle XX/1. 145-154. pp. © MTA Politikai Tudományok Intézete
fatcat:znxmnszf6vadjeaegurasv7zki