Clinical characteristics and prognosis of pulmonary pleomorphic carcinoma: retrospective analysis of 57 patients

Ertan Aydın
2015 Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery  
ÖZ Amaç: Bu çalışmada pulmoner pleomorfik karsinomun klinik özellikleri ve prognozu değerlendirildi. Ça lış ma pla nı: Çalışmaya pleomorfik karsinom nedeni ile ameliyat edilen 57 hasta (54 erkek, 3 kadın; ort. yaş 60.4 yıl; dağılım 33-75 yıl) dahil edildi. Kliniğimizde 1999-2009 yılları arasında pleomorfik karsinom tanısıyla opere edilen hastalar çalışmaya alındı. Tüm veriler hasta dosyalarından retrospektif olarak kaydedildi. Bul gu lar: Hastaların 54'ü sigara içmekte (ortalama 49.9 paket/yıl)
more » ... idi. En yaygın semptomlar hemoptizi ve öksürük idi ve 51 hasta asemptomatik idi. Tüm hastaların tanısı pleomorfik karsinom olarak ameliyat sonrası doğrulandı. Uygulanan cerrahi yaklaşımlar beş parenkim koruyucu rezeksiyon, 35 lobektomi, yedi bilobektomi ve bir torakoskopik biyopsi idi. Epitelyal komponentlerin 28'i adenokarsinom, 15'i epidermoid karsinom, altısı büyük hücreli karsinom iken, sarkomatoid komponentlerin 28'inde iğsi hücreler, 22'sinde dev hücreler, yedisinde ise iğsi ve dev hücrelerin karışımı var idi. Takip süresi sonunda 28 ölüm kaydedildi. Ortalama sağkalım 62 ay idi. So nuç: Cerrahi ve adjuvan kemoradyoterapiye rağmen, pleomorfik karsinom sık uzak metastaza bağlı olarak kötü prognoz ile ilişkilendirilmektedir. Evreleme özellikle N 0 hastalarda önemli bir prognostik faktör olarak gözükmektedir. Anah tarsöz cük ler: Pleomorfik karsinom; prognoz; cerrahi. ABSTRACT Background:This study aims to evaluate clinical characteristics and prognosis of pulmonary pleomorphic carcinoma. Methods: The study included 57 patients (54 males, 3 females; mean age 60.4 years; range 33 to 75 years) operated for pleomorphic carcinoma. The patients who underwent surgery with the diagnosis of pleomorphic carcinoma in our clinic between 1999 and 2009 were recruited to the study. Datas were recorded retrospectively from the patient files. Results:Of all patients, 54 were smokers (mean 49.9 packets/ year). Most common symptoms were hemoptysis and cough, and 51 patients were asymptomatic. All patients' diagnoses were confirmed postoperatively as pleomorphic carcinoma. Surgical approaches applied were five parenchyma sparing resections, 35 lobectomies, seven bilobectomies, and one thoracoscopic biopsy. Of epithelial components, 28 were adenocarcinomas, 15 were epidermoid carcinomas, and six were large cell carcinomas; whereas of sarcomatoid components, 28 had spindle cells, 22 had giant cells, and seven had a mix of spindle and giant cells. At the end of the follow-up period, 28 deaths were recorded. Mean survival was 62 months. Conclusion:Despite surgery and adjuvant chemoradiotherapy, pleomorphic carcinoma is associated with poor prognosis because of frequent distant metastasis. Staging seems to be an important prognostic factor, particularly in N 0 patients.
doi:10.5606/tgkdc.dergisi.2015.8705 fatcat:3wlgqbrhdzc37lpikx777cyzi4