Which Magnetic Rezonance Imaging Method is superior in the Diagnosis of Prostate Cancer?

Sezgin Okcelik, Hasan Soydan, Ferhat Ates, Hasan Saygin, Guner Sonmez, Kenan Karademir
2017 Gulhane Medical Journal  
Prostat kanseri tanısında magnetik rezonans görüntüleme yöntemlerinin katkılarını değerlendirmek ve birbirleriyle karşılaştırılmaları yapılarak en faydalı olan MRG yöntemini bulmak. GEREÇ ve YÖNTEM: Şubat 2013 ve Mart 2014 arasında serum PSA değerleri 3-10 ng/ml arasında ve rektal muayene anormalliği olmayan, ilk defa prostat biyopsisi planlanan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Her hastaya biyopsiden 1 hafta önce Difüzyon MRG, Spektroskopik MRG, Konstrastlı Dinamik MRG ve T2 sekanslı MRG
more » ... ildi. En az iki MRG'de gösterilen lezyon multiparametrik MRG'de anlamlı olarak kabul edilerek multiparametrik MRG değerlendirildi. Daha sonra MRG'de görülen lezyonlara yönlendirilmiş biyopsi alındı. Ayrıca TRUS ile MRG'de tanımlanan lezyon gösterilebilirse buradan bir biyopsi daha alındı. MRG yöntemlerinin tümör saptama durumları, özgüllük ve duyarlılıkları ve çok değişkenli analizle en iyi MRG yöntemi tespit edildi. BULGULAR: Hastaların ortalama yaşları 61,22±1,06 idi. Ortalama PSA değeri 5,13±0,19 ng/ ml idi. Ortalama prostat boyutu 48,96± 2,67 gramdı. Ortalama 12,73±0,13 kor biyopsi alındı. 53 hastanın 19' unda prostat kanseri saptandı. Ortalama 3,21±0,45 korda tümör saptandı. İki hastada ASAP, onüç hastada gleason skoru 3+3, dört hastada Gleason skoru 3+4 prostat kanseri görüldü. Genel tümör saptama oranı %35,8 olarak belirlendi. Bütün MRG' ler ele alındığında duyarlılığı en yüksek MRG spektroskopik MRG, özgüllüğü en yüksek dinamik kontrastlı MRG, pozitif prediktif değeri en yüksek dinamik kontrastlı MRG, negatif prediktif değeri en yüksek çıkan spektroskopik MRG oldu Çok değişkenli analizde (lojistik regresyon analizi) biyopsi sonucunu hangi görüntüleme yönteminin etkilediğine baktığımızda TRUS hariç hepsinin etkilediği, en çok multiparametrik MRG ve kontrastlı dinamik MRG' nin daha sonra sırayla MRG spektroskopi, T2 sekanslı MRG' nin etkili olduğu, difüzyon MRG' nin ise 0.05 p değeri ile sınırda anlamlı kaldığını ve sıralamaya zorlukla girdiğini görüyoruz SONUÇ: Prostat biyopsisi öncesinde MRG ' de lezyon görülenlerde anlamlı şekilde daha fazla tümör saptanıyor gibi görülmektedir. Bu lezyonu göstermede de en güçlü MRG yöntemi multiparametrik MRG olarak öne çıkmaktadır.
doi:10.5455/gulhane.182961 fatcat:rzumpapcwbednp5jvlepwq6fhe