Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia VII (2009) FolIA 68 Wstęp do baz danych. Podstawy wiedzy dla studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Wprowadzenie

Adam Bańdo, Władysław Kolasa
unpublished
Wobec wciąż postępującego rozwoju cywilizacyjnego i towarzyszącego mu postępu technologicznego nieustannie zwiększa się rola informacji. Dostęp do niej warunku-je nie tylko awans cywilizacyjny całych społeczeństw, ale decyduje o poziomie życia jednostek. W sferze edukacyjnej wpływa na poziom wykształcenia i otwiera możli-wości samodoskonalenia. Tym samym otwiera perspektywy społecznego i zawodo-wego awansu, jednocześnie pozwala na realizację osobistych ambicji i zaspokojenie potrzeb, zarówno
more » ... potrzeb, zarówno tych wyższych-intelektualnych, jak i zwykłych materialnych po-trzeb życia codziennego. To ogromne znaczenie dostępu do informacji zostało już dawno zauważone i wykorzystane także komercyjnie przez wyspecjalizowane fir-my. W sferze biznesu informacja stała się takim samym towarem jak inne wytwory ludzkiej działalności. Postęp technologiczny w końcu XX wieku pozwolił na spraw-ne gromadzenie informacji, jej opracowanie-przetwarzanie oraz udostępnianie. Rozwój komputeryzacji i globalnej sieci internetowej otworzył szeroki dostęp do źródeł informacji. Nastąpiła także rewolucja technologiczna jej form, możliwości przechowywania i sposobu udostępniania. Jest to szczególnie widoczne w przypad-ku baz danych, które przeszły ewolucję pod każdym z wymienionych względów. Papierowe bazy danych, kartoteki, ręcznie pisane fiszki oraz drukowane formularze ustąpiły miejsca ich elektronicznym wersjom. Zmieniły się nie tylko forma i sposób utrwalania informacji. Najważniejszy z przełomów wynikał z nowych możliwości technologicznego przetwarzania danych w informacje, zastosowania rozbudowa-nych narzędzi wyszukiwania oraz ich udostępniania na niespotykaną do tej pory skalę. Przeciętny użytkownik informacji korzystający np. z Internetu często nie ma świadomości, że wynik jego poszukiwań jest rezultatem złożonego procesu prze-twarzania danych. Nic w tym dziwnego, bowiem zainteresowany jest głównie rezul-tatem wyszukiwania. Nie zastanawia się nad tym, w jaki sposób informacja została wyodrębniona spośród innych zgromadzonych w bazie? Nie obchodzi go także, jaką pozycję zajmuje w jej strukturze. Jaka w ogóle jest struktura bazy, z której korzysta, czy jak wygląda przepływ informacji w bazie danych. Często też nie ma świadomo-ści, że w ogóle korzysta z bazy danych. Wyjaśnieniu tych zagadnień służy niniejsze opracowanie.
fatcat:gnti23nq2febpilcezouywclf4