SocioBrains КРЕАТИВНОСТТА И КРЕАТИВНИТЕ ПРОЯВИ КАТО АСПЕКТ НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА 5 И 6 КЛАС НА СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ Камен М. Теофилов CREATIVITY AND CREATIVE EVENTS AS AN ASPECT OF THE NEW CURRICULA FOR 5 AND 6 CLASS OF SECONDARY SCHOOL

Kamen Teofilov
unpublished
Activation of creative abilities of students to creative expression requires knowledge of mental processes specific to certain age group. Adapting teaching methods should increase the possibilities for students to express, utilization and handling of new knowledge. KEY WORDS: Creativity, creative pedagogy. Изследването е финансирано по проект № РД-08-84/03.02.2017 г. от параграф на фонд "Научни изследвания" на ШУ "Епископ Константин Преславски". В Английско-българския речник думата "creative" е
more » ... преведена като "творчески". В Речника на българския език на Института за български език, думата "творчески" се дефинира като: "...който е присъщ на творец, характерен за творец. Творчески метод. Творческо пресъздаване. 2. Който дава резултат, в който има творчество. Творческа работа. Творческо обсъждане." В този аспект изобразителната дейност като част от "творческото пресъздаване" на света, на идеите и впечатленията е само част от креативните творчески прояви на учениците, които могат да бъдат насочени в различни области (музикални, литературни, физкултурни и пр.). Според М. Даскалова "Креативният елемент, интегриран в учебните занятия, оказва положително влияние върху концентрацията и постоянството, както и стимулира любознателността и мотивацията за работа. Учениците добиват самочувствие и се възприемат като активни участници в обучението си, чиито идеи биват изслушвани и прилагани. И може би най-важното-учат се да мислят независимо и свободно, да търсят ефективни решения на проблемите, с които се сблъскват, дори когато препятствията изглеждат непреодолими в рамките на стандартните разбирания и методи" [1: ]. Насърчаването на креативното мислене на учениците стимулира освен нарастването на увереността в индивидуалните възможности за вземане на активни решения, но така също и желанието за иновативност и работа в екип. Екипната работа в намирането на решения по зададена проблематика увеличава шансовете за намиране на адекватни изходни позиции. Обединяването на усилията на учениците в "творчески звена" би допринесло за развиването на умението им да се справят в екипна работна обстановка. Творческите прояви на учениците под ръководството на учителя педагог се разглеждат от отделно звено в педагогическата наука, цел на която е да се проучи и развие по-пълно импулсът за креативно действие при учащите, както и да се разработи подходящ педагогически инструментариум за прилагането на принципите на педагогиката на творчеството. "Основна цел на педагогиката на творчеството е да подготви педагозите да умеят да разпознават творческия потенциал у всяко дете, да го съхраняват, стимулират и подпомагат, да се отнасят етично и отговорно към развиващата се креативност" [2: 11]. Насърчаването на учениците към творческа креативност не е нов педагогически проблем, но поставянето му в нов аспект е наложено и от новите учебни програми, и от въведените нови аспекти на компетенции-а именно придобиването на дигитални компетенции. Прилагането на съдържанието от учебните програми в практическата методическа работа на преподавателите 111
fatcat:u7ygokzmqvhnji3r4u2d3d6zqu