Surface and ground water quality analysis on the territory of the city of Kraljevo: The basis for sustainable water resources management

Danijela Obradovic, Dejan Filipovic
2009 Glasnik Srpskog Geografskog Društva  
Оригиналан научни рад UDC 911.2:551.444/482(497.11) ДАНИЈЕЛА ОБРАДОВИЋ ДЕЈАН ФИЛИПОВИЋ * АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА -ОСНОВ ЗА ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ ВОДНИМ РЕСУРСИМА Извод: У граду Краљеву, већ неколико деценија уназад јављају се озбиљни проблеми везани за воде, и то како у погледу квалитета тако и у погледу обезбеђивања довољне количине воде за пиће. На основу анализе постојећег стања животне средине, у раду су идентификовани одређени утицаји на
more » ... ет површинских и подземних вода. Имајући у виду да се ово подручје карактерише значајним количинама водног ресурса, чији је квалитет угрожен, проблему загађивања, односно планске заштите површинских и подземних вода, мора се посветити посебна пажња. Кључне речи: Краљево, водоснабдевање, квалитет вода, извори загађења. * Мр Данијела Обрадовић, асистент, Универзитет у Београду -Географски факултет, Београд, Студентски трг 3/III Др Дејан Филиповић, ванредни професор, Универзитет у Београду -Географски факултет, Београд, Студентски трг 3/III 1 Водоводна мрежа, осим градског језгра покрива и приградска насеља: Кованлук, Рибница, Берановац, Жича, Чибуковац, Адрани и делом Ковачи. 2 На основу досадашњих истраживања (ЛЕАП сеских месних заједница, 2004.), легализовано је само пет сеоских водовода од укупно обрађене 41 месне заједнице. Abstract: In a few decades backwards in the city of Kraljevo occur certain problems with water quality, as well as with water suply. Based on the analysis of the present environmental state, the authors identified certain influences on the quality of the surface and ground water. Considering significant quantity of water recourses on this territory, as well as its threatened quality, it is necessary to pay attention much more on the problem of the pollution and protection of the surface and ground water.
doi:10.2298/gsgd0904201o fatcat:xbvfxkdkc5dblkxlbug2oanhma