МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ АНСАМБЛЮ НАНОЧАСТИНОК МАҐГЕМІТУ, ПОКРИТИХ ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІМЕРНОЮ ОБОЛОНКОЮ MAGNETIC PROPERTIES OF THE ENSEMBLE OF THE MAGHEMITE NANOPARTICLES COVERED BY THE FUNCTIONAL POLYMER SHELL

Demchenko, P Mitina, N Zaichenko, O Nedelko, N Lewińska, S Ślawska-Waniewska, A Dłużewski, P Bilska, M Ubizskii
2013 unpublished
Магнітні наночастинки маґгеміту (γ-Fe 2 O 3) були синтезовані з використанням поверх-нево-активних поліфункціональних олігопероксидів як нанореакторів для отримання ядер з подальшою їх полімеризацією. Для дослідження отриманих наночастинок типу магнітне яд-ро-полімерна оболонка використовували методи рентгенівської дифракції, просвічуючої електронної мікроскопії та вимірювання температурних і польових залежностей намагні-ченості. Визначено, що магнітне ядро наночастинок складається з
more » ... ається з кристалічного маґгеміту сфероподібної форми з середнім діаметром близько 10 нм. Отримані наночастинки проявля-ють суперпарамагнітні властивості за кімнатної температури. При охолодженні їхній напрямок намагніченості блокується за температури 170 К. Частинки повністю покриті функціональною полімерною оболонкою, що запобігає їхній агрегатизації та дає змогу використовувати їх у біомедичних технологіях. Ключові слова: магнітні наночастинки, біосумісні наночастинки, cуперпарамагнетизм, вимірювання намагніченості. Magnetic nanoparticles of maghemite γ-Fe 2 O 3 were synthesized via template synthesis in the presence of functional oligoperoxide surfactants and further graft-polymerization initiated from their surface. X-ray diffraction, transmission electron microscopy and measurement of temperature and field dependences of magnetization were used to characterize the obtained core-shell nanoparticles. It was found that magnetic core of nanoparticles consists of crystalline maghemite phase of spherical shape with avarage diameter about 10 nm. The obtained particles are superparamagnetic at room temperature. During cooling their magnetisation direction is blocked at temperature 170 K. The particle are fully enveloped by functional polymer shell that prevents their agreagation and allows application them in biomedical technologies. Вступ При зменшенні розмірів магнітних частинок до нанометрових їхні властивості якісно змінюються, частинки спочатку стають магнітними монодоменами з ненульовою спонтанною
fatcat:fcxmhuzkszgifhd5i6cetekkta