Вихідний матеріал для селекції кукурудзи

Ю. В. Харченко, Л. Я. Харченко
2013 Вісник Полтавської державної аграрної академії  
На Устимівській дослідній станції рослинництвапротягом 2008–2010 рр. проведено вивчення 110зразків кукурудзи. За результатами вивчення гос-подарсько-біологічних властивостей виділено низ-ку форм, котрі є джерелами господарськи ціннихознак. Проведено розподіл зразків по групах стиг-лості. Виділено лінії та сорти з підвищеним вміс-том білку та крохмалю в зерні кукурудзи. На при-родному фоні виділено зразки, стійкі до шкідниківта хвороб. Результати комплексного вивченняколекції кукурудзи свідчать
more » ... кукурудзи свідчать про необхідність залу-чення нових форм, популяцій, ліній, місцевих зразківнародної селекції з різних країн світу і регіонівУкраїни з метою подальшого їх випробування тавключення в селекційний процес. 110 samples of maize were studied on the Agricultural experiment station of plant growing (Village Ustymivka) during 2008–2010. According to the results of the study of the economic and biological properties of the samples a number of forms were identified, which are the sources of agronomic traits. Samples were divided into groups of ripeness. Varieties and lines with a high content of protein and starch in grain of maize were marked. To natural background samples resistant to pests and diseases were identified. Results of complex study of samples of maize on Ustymivs'ka experiment station of plant production point to the need to attract new forms, populations, lines, local varieties of local selection from different countries of the world and regions of Ukraine for consideration and inclusion in the selection process.
doi:10.31210/visnyk2013.03.10 fatcat:avqfrkw4xvdhvj35zgrjtf6ovy