Skills, Not Just Diplomas [book]

Lars Sondergaard, Mamta Murthi, Dina Abu-Ghaida, Christian Bodewig, Jan Rutkowski
2011
Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development and The World Bank, 2012., 241 str. Gotovo sve zemlje Istočne Europe i Srednje Azije (IESA) imaju ozbiljnih problema s tržištem rada: razmjerno niske stope aktivnosti i zaposlenosti, značajnu nezaposlenost, posebice dugotrajnu (odnosno visok postotak osoba koje čekaju zaposlenje duže od godine dana), a istodobno u njima nedostaju mnogi zaposlenici s potrebnim znanjima i vještinama. Često je tome uzrok neusklađenost
more » ... na tržištu rada i obrazovnih programa koje mladi završavaju, a ako i završavaju škole i fakultete koji su potrebni, često ne raspolažu traženim specifi čnim znanjima. Knjiga Skills, Not Just Diplomas Managing Education for Results in Eastern Europe and Central Asia (Znanja i sposobnosti, ne samo diplome upravljaju učinkovitim obrazovanjem u Istočnoj Europi i Srednjoj Aziji) koju je pripremila skupina stručnjaka Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Svjetske banke vrlo argumentirano i razumljivo navodi najvažnije uzroke nastalih problema te predlaže moguće načine njihovog rješavanja. Promatrane zemlje uglavnom raspolažu podacima o broju završenih učenika i studenata pojedinog obrazovnog programa ili razine, ali ne znaju jesu li oni stekli stvarna praktična znanja i sposobnosti niti im je poznato kakva je sudbina mladih na tržištu rada. Autori ove publikacije, koristeći različite izvore podataka, jasno pokazuju kako su problemi više vezani uz kvalitetu i važnost (relevantnost) ostvarenog obrazovanja nego uz sam pristup obrazovanju. Najznačajnije i međusobno povezane zapreke za poboljšanje kakvoće i unapređenje relevantnosti su nedostatak sustavnih podataka o ključnim stečenim znanjima i sposobnostima te neučinkovita upotreba raspoloživih fi nancijskih sredstava. Previše se naglaska stavlja na ulazne čimbenike (input-e) obrazovanja, a premala se pozornost usmjerava na postignute dugotrajne obrazovne učinke (output-e). Time se ne ostvaruje potrebna fl eksibilnost obrazovnog sustava nužna za stvaranje suvremene obrazovane i konkurentne radne snage. Na temelju mnogobrojnih pozitivnih iskustava iz različitih razmatranih zemalja daju se vrlo korisni savjeti koje bi zemlje mogle razmjerno lako primijeniti. Spomenuta pozitivna iskustva i preporuke prikazani su u odvojenim poglavljima za srednje, visoko i cjeloživotno učenje i obrazovanje. Promatrane zemlje imale su prije tranzicije prilično dobre obrazovne sustave, a u značajnoj mjeri -prema pokazateljima upisa u srednje i visoko obrazovanje -to je zadržano i danas. Ipak, njihovi sustavi obrazovanja prevelik naglasak stavljaju na pamćenje činjenica i znanja, dok je razmjerno slaba pažnja posvećena sposobnostima rješavanja problema, kritičkom razmišljanju, timskom radu i općenito primjeni stečenih znanja. Slijedom toga, učenici u tim zemljama postižu slabije rezultate u međunarodnim testovima matematičke i jezične pismenosti (Programme for International Student Assessment -PISA). Stoga za mnoga radna mjesta nedostaju zaposlenici s potrebnim znanjima i stručnostima, pa prema Istraživanju o poslovnom okruženju i djelovanju tvrtki (Business Environment and Enterprise Performance Surveys -BEEPS), nedostatak radne snage postao je 2008. godine drugi (iza
doi:10.1596/978-0-8213-8096-3 fatcat:gijpzarxobbb5b65hsfroeuwny