YAZIM VE YAYIN İLKELERİ

Türk Kültürü, Hacı Bektaş, Velî Dergisi
unpublished
, AHCI (Arts and Humanities Citation Index), EBSCO HOST, THOMSON REUTERS, ISI WEB OF SCIENCE (WOS), ULAKBİM tarafından taranan uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda dört kez (Kış, Bahar, Yaz ve Güz) Gazi Üniversitesi tarafından yayımlanır. Derginin yayın dili Türkiye Türkçesidir. Gönderilen yazılar, Derginin yayın ilkeleri dikkate alınarak editörlük tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Editör incelemesinden geçen yazılar içerik ve biçim bakımın-dan değerlendirilmek üzere üç hakeme
more » ... erilir. En az iki hakemden yayımlanabilir değer-lendirmesi alan yazılar yayım sırasına sokulur. Hakemler tarafından düzeltme istenen yazı-lar gerekli değişiklikler için yazarına geri gönderilir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içinde dergiye ulaştırmak yazarın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerekli olduğu hâllerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenir. Yayın Kurulu, yazıda gerekli gördüğü söz-cükleri değiştirebilir. Yazının yayımlanması konusunda son karar dergi editörlüğünü aittir. Editörlük kararına ilişkin bir mektup, hakem değerlendirmelerinin birer fotokopisiyle birlik-te en kısa sürede yazarlara gönderilir. 1. Değerlendirme süreci olumlu tamamlanan yazılar, yazar(lar)ı tarafından "Telif Hakkı Devri Sözleşmesi"ni imzalanarak Dergi iletişim adresine gönderildikten sonra yayım-lanır. 2. Dergiye gönderilen yazıların incelenmeye alınması için aşağıdaki şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir:-Dergiye gönderilecek yazılar, Microsoft Word programında yazılmış olmalıdır.-Yazılar, Times New Roman karakterinde, 12 punto ve bir buçuk satır aralığıyla ya-zılmalıdır. Yazılar bir adet CD kaydı veya e-posta yoluyla teslim edilmelidir.-Makalelerin kaynakça ile birlikte 20 sayfayı geçmemesi tercih edilir. Makalelerin en az 150 kelime civarındaki Türkçe ve İngilizce özetleri de yazıyla birlikte gönderilmelidir. Özette, araştırmanın kapsamı ve amacı belirtilmeli, kullanılan yöntem tanımlanmalı ve ulaşı-lan sonuçlar kısaca verilmelidir.-Yazıda paragraflar girintili olmalı, girintiler tab tuşu ile yapılmamalıdır.-Gönderilecek yazıların başka bir yerde yayımlanmamış olması ya da yayın için de-ğerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. Herhangi bir sempozyum ya da kongrede sunulan yazılarda kongrenin adı, yeri ve tarihî belirtilmelidir. Bir araştırma kurumu ya da fonu tarafından desteklenen çalışmalarda, desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası verilmelidir.-Yazar ismi ya da isimleri makalede değil, makaleye iliştirilecek kapak sayfasında yer almalıdır. Bu kapak sayfasında, yazar isimleri dışında metin başlığı ve iletişim bilgileri (yazış-ma adresi, e-posta, telefon) yer almalıdır.
fatcat:fdy5t6rs4rcvheoirdbanzqqvq