Identification, characterization and expression profiling of the Tollip gene in Yesso scallop (Patinopecten yessoensis)

Ru Zhang, Ruojiao Li, Jing Wang, Shuyue Wang, Mengran Zhang, Xiaoli Hu, Lingling Zhang, Shi Wang, Ruijia Wang, Zhenmin Bao
2015 Genes & Genetic Systems  
doi:10.1266/ggs.90.99 pmid:26399769 fatcat:ldpt4i2l75hsbofkybklhuk45q