Preparation and Photocatalytic Properties of La$lt;inf$gt;2$lt;/inf$gt;CoFeO$lt;inf$gt;6$lt;/inf$gt; Bamboo-like Hollow Nanofibers

BI Jun, WU Yan-Bo, ZHAO Heng-Yan, WEI Bin-Bin
2015 Journal of Inorganic Materials  
doi:10.15541/jim20150143 fatcat:5wwfojufzrbffhm3gq3merhfka