اثر هوازدگی علوفه قبل از سیلو کردن بر ترکیب شیمیایی، پایداری هوازی و جمعیت میکروبی قبل و پس از باز کردن سیلاژ ذرت

رسول طوسی, جواد بیات کوهسار, موسی وطن دوست, فرزاد قنبری
2021 Taḥqīqāt-i tulīdāt-i dāmī  
هدف از انجام این مطالعه، تعیین اثر نفوذ اکسیژن بر ترکیب شیمیایی و جمعیت میکروبی سیلاژ ذرت قبل و بعد از سیلو کردن علوفه کامل ذرت بود. تیمارهای آزمایشی بر اساس زمان هوازدگی پس از برداشت و قبل از پوشاندن سیلوهای آزمایشگاهی شامل: 1) سیلو کردن علوفه کامل ذرت بلافاصله پس از برداشت، 2) سیلو کردن علوفه کامل ذرت و عایق کردن آن، 24 ساعت پس از برداشت و 3) سیلو کردن علوفه کامل ذرت و عایق کردن آن، 64 ساعت پس از برداشت بودند. نتایج نشان داد تاخیر 24 ساعته در پوشاندن سیلوها فقط مقدار الیاف نامحلول در شوینده
more » ... ثی را به­طور معنی­داری افزایش داد، در حالی که تاخیر 72 ساعته تاثیر معنی­داری بر ماده خشک و پروتئین خام داشت (05/0<‌P). پس از باز کردن سیلو­ها، یک روز تاخیر در عایق کردن سیلوها سبب افزایش معنی­دار جمعیت مخمرها شد و پروتئین خام را به­طور معنی­داری کاهش داد (05/0<‌P). 72 ساعت تاخیر در پوشاندن سیلو، به­طور معنی­داری بر مقدار pH، پروتئین خام، مخمر و نیتروژن آمونیاکی اثر گذاشت و بازیابی ماده خشک را به­صورت قابل توجهی (1/93 در مقابل 4/89 درصد) کاهش داد (05/0<‌P). تاخیر 24 ساعته در پوشاندن سیلوها تاثیر معنی­داری بر پایداری هوازی سیلوها نداشت، در حالی که 72 ساعت تاخیر در پوشاندن سیلوها پایداری هوازی (25/75 در مقابل 5/53 ساعت) را کاهش داد­­ (05/0<‌P). جمعیت مخمرها بیشترین حساسیت را در بین فراسنجه­های اندازه­گیری شده داشتند. همچنین، 72 ساعت تاخیر در پوشاندن سیلو تاثیر قابل توجهی بر پایداری هوازی سیلاژ ذرت داشت. به­طور کلی، تاخیر در پوشاندن سیلو به مدت یک یا سه روز بر خصوصیات شیمیایی و میکروبی سیلاژ تاثیر منفی داشت.
doi:10.22124/ar.2021.16149.1517 doaj:88b7e9f6170a4b9b96776262550022eb fatcat:4zhbjqb4izfhxj5vpkj3gsgnau