ADVERTISING IN THE MODERN URBAN SPACE: A SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS

V. M. Slyusar, V. O. Koval
2020 Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки  
У статті здійснено соціально-філософський аналіз функціонування реклами у міському соціокультурному просторі у таких аспектах соціокультурному: реклама як агент впливу на духовну культуру індивіда та суспільства, просторова домінанта сучасного міського архітектурного середовища; антропологічному: реклама як інструмент переживання міста; соціальному: реклама як агент формування споживацьких установок жителів міста та інструмент комунікації, особливо в умовах утвердження «планшетної» свідомості.
more » ... характеризовано, яким чином візуалізація рекламних образів, насичення міського інформаційного простору аудіоповідомленнями рекламного змісту формують культуру індивіда передусім це відбувається через повторювальний характер їх трансляції. Посилення інформаційних потоків, збільшення частки рекламних повідомлень, фактична тоталізація реклами в міському соціокультурному просторі спонукають застосовувати різні контролюючі та обмежувальні засоби з метою запобігання домінуванню реклами в ньому. Зворотною реакцією є її «вторгнення» через різні культурні шари, зокрема через стріт-арт. Особливим способом існування людини є формування ідентичності (міської, сільської) через переживання нею локального зв'язку з населеним пунктом, де вона проживає чи проживала, а відтак і вияву почуттів співпричетності з відповідальністю за спільну долю. Апеляція до маркерів унікальності міста, створення стереотипних образів, використання офіційних символів, логотипів, атрибутів, легендарних образів в рекламі впливають на емоційну складову формування міської ідентичності. Переживання міста засобами реклами відбувається, по-перше, через соціальну рекламу, яка проголошує смисли та цінності як національної, так і локальної ідентичностей, тобто цінності «місцевого патріотизму» та смисли й цінності співжиття (солідарності, субсидіарності, екологічної та громадської безпеки тощо), по-друге, комерційну, яка у якості інструменту використовує гуманітарні, соціальні, комунальні та економічні проблеми міста. Ключові слова: символічний обмін, симулякр, суспільство споживання, інформаційний простір, урбаністика, філософія реклами, комунікативна діяльність.
doi:10.35433/philosophicalsciences.2(88).2020.146-156 fatcat:xybjxls7ebg5bfw3wfri4vk42e