بررسی ارتباط سرولوژی مثبت عفونت هلیکوباکترپیلوری و تهوع و استفراغ شدید بارداری

ملیحه حسن زاده مفرد, صدیقه آیتی, حسین آیت الهی, حمیدرضا سیما, محمد تقی شاکری, شادی حسنعلی زاده حقیقی, حسن ملکوتی
2015 Majallah-i Zanān, Māmā̓ī va Nāzā̓ī-i Īrān  
مقدمه: هایپرامزیس‌گراویداروم، فرم بسیار شدید تهوع و استفراغ دوران بارداری است که در 5/0 تا 2 درصد بارداری ‌ها اتفاق می‌افتد. اتیولوژی آن ناشناخته است و اکثراً عوامل هورمونی و روانی را در ایجاد آن دخیل می‌دانند. در مطالعات اخیر عفونت معده با هلیکوباکترپیلوری به عنوان عامل احتمالی آن مطرح شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط عفونت هلیکوباکترپیلوری با تهوع و استفراغ شدید بارداری انجام شد. روش کار:این مطالعه آینده نگر و مورد - شاهدی طی سال های 87-1386 بر روی 87 بیمار باردار مراجعه‌ کننده به
more » ... رستان قائم (عج) و امام رضا (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. 43 زن باردار مبتلا به تهوع استفراغ شدید بارداری و 44 زن باردار بدون علامت، از نظر عفونت هلیکوباکترپیلوری با آزمون سرولوژی IgG علیه هلیکوباکترپیلوری مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه16) و آزمون های کای دو، تی دانشجویی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها:در این مطالعه 36 نفر در گروه مورد (8/81%) و 25 نفر در گروه شاهد (1/58%) دارای عیار بالای آنتی بادی (IgG) ضد هلیکوباکترپیلوری بودند که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (016/0=p). نتیجه گیری: بین هیپرامزیس گراویداروم و مثبت بودن عیار آنتی بادی (IgG) ضد هلیکوباکترپیلوری ارتباط معنی دار وجود دارد.
doi:10.22038/ijogi.2015.4306 doaj:d5680b6492fa46f38db81b6f17b278e0 fatcat:4ha7sb4b6natviqx4skrrawhx4