Neutrophil gelatinase-associated lipocalin levels in right and left heart failure: an observational study

Fatih Koca, Ibrahim Halil Tanboga, Mehmet Mustafa Can, Alper Ozkan, Nursen Keles, Hacer Ceren Tokgoz
2011 Anadolu Kardiyoloji Dergisi/The Anatolian Journal of Cardiology  
ÖZET Amaç: Nötrofil jelatinaz-birleşik lipokalin (NJBL) renotübüler kötüye gidişatın erken tespitinde kullanılan yeni bir belirteçtir. Kalp yetersizliğinde (KY) NJBL'ye dair sınırlı veri bulunmasına rağmen sağ KY'deki önemi bilinmemektedir. Biz serum ve idrar NJBL seviyelerini sol ve sağ kalp yetersizliğinde-non-iskemik kardiyomiyopati (NİKMP) ve ciddi pulmoner arteryel hipertansiyonda (PAH) araştırdık. Yöntemler: Enine-kesitli gözlemsel olan bu çalışmada 3 grubu karşılaştırdık; NİKMP'li 35
more » ... ık; NİKMP'li 35 hasta, PAH'lu 28 hasta ve 27 sağlıklı kontrol grubu. Hiçbirinin serum kreatinini ≥1.5 mg/dL değil idi. Plazma beyin natriüretik peptid (BNP) seviyeleri, Cockroft-Gault ve Modification of Diet in Renal Disease Study formülleri ile hesaplanan tahmini glomerüler filtrasyon hızı (tGFH), sağ ve sol ventrikül ekokardiyografik ölçümleri ve kardiyak indeksin (Kİ) eko ve impedans kardiyografi ile non-invaziv ölçümleri değerlendirildi. Devamlı değişkenlerin gruplar arası karşılaştırılması ANOVA ve Kruskal-Wallis testi ile yapıldı. Devamlı olmayan değişkenler ise Ki-kare testi ile değerlendirildi. Bulgular: Cockroft-Gault formülü ile hesaplanan tGFH, NİKMP ve PAH alt gruplarında kontrol grubuna kıyasla daha düşük olmasına rağmen (102±27 ve 99.4±29.4'e karşı 122.4±25.9 mL/dak, p<0.05 ve p<0.005 sırası ile), serum NJBL [141 (113-151), 174 (130-192) ve 132 (95-181) ng/mL] ve idrar NBJL [15 (12-18), 15 (12-22) ve 13 (8-18) ng/mL] seviyeleri NİKMP, PAH ve kontrol grubu arasında fark göstermedi (p=0.15, p=0.35 sırası ile). Sonuç: NİKMP nedeniyle sol kalp yetersizliği ve PAH nedeniyle sağ kalp yetersizliği olan hastalarda; hafifçe azalmış tGFH'ye rağmen, ne serum ne de idrar NJBL seviyeleri artmıştır. (Anadolu Kardiyol Derg ABSTRACT Objective: Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) is a novel marker for early detection of renotubular deterioration. Despite the limited data concerning the NGAL in heart failure (HF), significance of NGAL in right-sided HF remains unknown. We assessed serum and urinary NGAL in left and right-sided HF due to non-ischemic cardiomyopathy (NICMP) and severe pulmonary arterial hypertension (PAH). Methods: In this cross-sectional observational study, we compared three groups; 35 patients with NICMP, 28 patients with PAH and 27 healthy controls. None had a serum creatinine ≥1.5 mg/dL. Plasma brain natriuretic peptide (BNP) levels, estimated glomerular filtration rate (eGFR) by Cockroft-Gault (CG) and Modification of Diet in Renal Disease Study formulas, echocardiographic measures of left and right ventricles (LV, RV) and non-invasive measurement of cardiac index (CI) by echocardiography and impedance cardiography were assessed. Differences among the groups for continuous variables were evaluated by the ANOVA and the Kruskal-Wallis test as appropriate. The Chi-square test was used for comparison of categorical variables. Results: Despite eGFR with CG formula was lower in NICMP and PAH subsets as compared to those in controls (102±27 and 99.4±29.4 vs 122.4±25.9 mL/min, p<0.05 and p<0.005 in order), serum [174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192] and 132 (95-181) ng/mL] and urinary [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] and 13 (8-18) ng/mL] levels were not different among groups (p=0.15 and p=0.35, respectively). Conclusion: Despite the mildly impaired eGFR in left-sided HF due to NICMP and right-sided HF due to PAH, neither serum, nor urinary NGAL levels are elevated in these patients. (Anadolu Kardiyol Derg 2011; 11: 498-503)
doi:10.5152/akd.2011.133 pmid:21788201 fatcat:ygyogtfrdrftrkuvrfgag7xjoq