Single Fetal Death in Twin Pregnancies

Mahmut Erdemo¤lu, Ahmet Kale, Ali ‹rfan Güzel, Umur Kuyumcuo¤lu, Nurten Akdeniz, Dicle Üniversitesi, T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar›, Ve Do¤um, Anabilim Dal›
Perinatal Journal •   unpublished
Objective: To evaluate the cases that followed and treated at current clinic with single fetal death in twin pregnancies and preterm labor diagnose. Methods: The cases applied to our clinic with single fetal death in twin pregnancies. Three (37.5%) out of the eight cases were nul-liparous, 5 (62.5 %) multiparous. All of the cases followed up with preterm labor diagnose. On ultrasound examination (4D Voluson 730 Pro ultrasound device), the live fetus of 4 cases were 34 weeks, 2 33 weeks and the
more » ... thers were 28 weeks. Results: This retrospective study was performed at. The obstetric history, age, diagnosis, fetal obstetric ultrasound findings, biochemical values, delivery types, birth weights and APGAR scores of 8 cases who diagnosed as single fetal death in twin pregnancies were evaluated. Conclusion: Single fetal death in twin pregnancies, causes more preterm labor and prematurity when compared normal twin pregnancies and may affect the prognosis of the living fetus.Therefore, in these pregnancies, multidisciplanry approach, closer monitori-sation are very important for maternal and fetal prognosis. Keywords: Twin pregnancy, single fetal death of one twin. ‹kiz efllerinden birinin ölümü: Sekiz olgu analizi Amaç: Klini¤imize preterm eylem tan›s› ile baflvuran ve ikiz eflinin intrauterin ölümü ile komplike olmufl olgular›n de¤erlendirilmesi. Yöntem: Bu retrospektif çal›flma, 0cak 2005 ile Aral›k 2007 tarihleri aras›nda Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do-¤um Anabilim Dal›' nda yap›lm›flt›r. ‹kiz eflinin intrauterin ölümü tan›s› alm›fl olan 8 olguda; obstetrik öykü,yafl, yat›fl tan›s›, obstetrik ultrasonografi bulgular›, biyokimyasal testler, do¤um flekli, bebek do¤um kilolar› ve APGAR skorlar› incelendi. Bulgular: ‹kiz eflinin intrauterin ölümü tan›s› ile baflvuran 8 olgunun ortalama yafl› 28.75 idi (22-39). Olgulardan 3'ü (%37.5) nulli-par, 5'i (%62.5) multipar idi. 4 olgunun yaflayan fetüslerinin 34 haftal›k, ikisinin 33 haftal›k ve di¤er ikisinin ise 28 haftal›k olduklar› saptand›. Olgular›n alt› tanesi erken gebelik haftalar›ndan itibaren klini¤imizde takip edilmekte idi. Di¤er ikisi ise d›fl merkezde takip edilmifl ve do¤um eylemlerinin bafllamas› sonras›nda klini¤imize refere edilmiflti.Olgulardan 2'si (%25) mükerrer sezaryen, 4'ü (%50) fetal distress endikasyonu ile sezaryen operasyonu ile do¤urtuldu. Di¤er iki olgu (%25) ise spontan vaginal yol ile do¤um yapt›. Yeni do¤anlar›n do¤um a¤›rl›klar›, ortalama 1987.5 (1100-2600 g) aras›nda idi. Ortalama 1 ve 5. dakika APGAR skorlar› 6.3 ve8.7 idi. Sonuç: ‹kiz gebeliklerde ikiz eflinin intrauterin ölümü; normal bir ikiz gebeli¤e oranla daha komplikasyona neden olabilir, ayr›ca yafla-yan fetusun da prognozunu etkileyebilir. Bu gebeliklerde yak›n takip ile oluflabilecek komplikasyonlar azalt›labilir. Anahtar Sözcükler: ‹kiz gebelik, ikiz eflinin ölümü.
fatcat:oqqbp2e3rfdw5e4arr6uwatuxe