'n Vergelykende studie na die vlak en oorsake van werkstres by 'n groep geletterde en ongeletterde swartwerknemers

Coen Bester, Ebben Van Zyl
2001 SA Journal of Industrial Psychology  
Acomparable study intoworkstress amongst a group of literate and illiterate black employees. Despite the fact that the South African black employee experience a broad spectrum of stressors, there is limited research which describes their actual levels and typical causes of stress. It was decided then to identify and to compare South African literate and illiterate black employees' level and causes of stress. This information could help psychologists/employers to maintain a distinctive approach
more » ... n communicating and handling problems with the distinguish groups. In order to identify black employees' level and causes of stress the Experience of Work and Life Circumstances questionnaire was applied on an occasional sample of 60 persons. Opsomming Nieteenstaande die feit dat die Suid- Afrikaanse swart werknemer aan 'n bree spektrum van stressors blootgestel word, bestaan daar relatief min navorsing wat hul werklike vlak en tipiese oorsake van stres uitwys. Derhalwe is besluit om geletterde en ongeletterde swart werknemers se vlakke en oorsake van stres te identifiseer en te vergelyk. Met die inligting sal dit veral sielkundiges enwerkgewers in staat stel om'n effektiewe benadering ten opsigte van die kommunikasie en hantering van problememet die onderskeie groepe te kan handhaaf. Die Ervaring van werk -en lewensomstandighede vraelys is op 'n geleentheidsteekproef van 60 persone.
doi:10.4102/sajip.v27i3.22 fatcat:5ci5hm2ue5gphms7rrlm4fgsl4