Fasiyal Paralizili Hastalarda Başvuru Süresi ile Paralizi Derecesi Arasındaki İlişki

Doğukan Özdemir, Abdulkadir Özgür, Mehmet Celebİ, Dursun Mehmet Mehel, Asude Ünal, Gokhan Akgul, Tugba Yemis
2019 Sakarya Medical Journal  
Orcid : Doğukan Özdemir : https://orcid.org/0000-0003-2008-163X Abdulkadir Özgür : https://orcid.org/Orcid.0000-0002-6155-5988 Mehmet Çelebi : https://orcid.org/0000-0002-0297-3338 Dursun Mehmet Mehel : https://orcid.org/0000-0002-5613-3393 Asude Ünal : https://orcid.org/0000-0003-0282-8277 Gökhan Akgül : https://orcid.org/0000-0003-0699-6585 Tuğba Yemiş : https://orcid.org/0000-0001-8713-0251 ARAŞTIRMA MAKALESİ / Research Article Öz Amaç Fasiyal paralizi (FP) sıklıkla idiopatik ve takiben
more » ... atik etiolojiyle ortaya çıkan kişide yıkıcı etkileri olan bir hastalıktır. FP süresi ve şiddetinin tedavi ve prognozda belirleyici etkisi vardır. Bu nedenle çalışmamızda FP semptomları göstermeye başlamış hastaların sağlık kuruluşlarına başvurusuna kadar geçen süreyi etkileyebilecek olası klinik ve demografik faktörleri değerlendirmeyi amaçladık.. ( Sakarya Tıp Dergisi 2019, 9(3):544-549 ) Gereç ve Yöntemler Çalışmaya fasiyal paralizi semptomları ile kliniğimize Temmuz 2017 ile Ağustos 2018 tarihleri arasında başvuru yapmış toplam 100 olgu retrospektif olarak dahil edilmiştir. Elde edilen tüm klinik ve sosyo-demografik veriler kaydedilerek başvuru süresi açısından karşılaştırılmıştır. Bulgular Yaş ortalaması 56,30±17,78 yıl olan 47'si kadın (%47,0), 53'ü erkek (%53,0) toplam 100 fasiyal paralizli hastadan; ortalama başvuru süresi 2,76±2,07 (Dağılım Aralığı=1-7 gün) gün olan hastalar House-Brackmann Skorlama (HBS) sistemine göre sınıflandırıldığında; %40,0 (n=40) oranıyla en sık grade 3 fasiyal paralizi gözlenmiştir. Olguların ortalama başvuru süreleri HBS'ye göre değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p=0,003). Öyle ki grade 6 grubunda en kısa ortalama başvuru süresi (1,63±1,061 gün) izlenmiştir. Bunlara ek olarak HBS ile ortalama başvuru süreleri arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon ilişkisi tespit edilmiştir (r=-389, p=0,000). Sonuç Çalışmamızda ilk kez FP hastalarının ortalama başvuru süresini etkileyebilecek olası klinik ve demografik faktörleri değerlendirilmiş olup; artan hastalık şiddetinin başvuru süresini anlamlı şekilde kısalttığı belirlenmiştir. Abstract Objective Facial paralysis (FP) is a disease that has devastating effects in individuals with majority of idiopathic etiology. FP duration and severity have a prominent impact on treatment and prognosis. Therefore, we aimed to evaluate the possible clinical and demographic factors that might affect the duration of application to health institutions in patients with FP symptoms.. ( Sakarya Med J 2019, 9(3):544-549 ). Materials and Methods A total number of 100 patients with symptoms of facial paralysis, who were admitted to our clinic between 2017 July -August 2018, were included in this study retrospectively. All clinical and socio-demographic data were recorded and compared in terms of duration of admission. Results The 100 patients included in this study were 53 (53,0%) male and 47 (47,0%) female and the mean age of all patients was 56,30±17,78 years. The average duration of admission was 2,76±2,07 (Ranged=1-7 days) in our study sample. Of the patients 40,0% was classified as grade 3 FP according to the House-Brackmann Scores (HBS). There were statistically significant differences found in terms of admission duration according to the HBS (p=0,003). Supportively the shortest average application duration (1,63 ± 1,061 days) was observed in grade 6 group. In addition. There were negative-moderate statistically significant correlation detected between HBS score and average application duration (r=-389, p=0,000). Conclusion We evaluated the possible clinical and demographic factors that may affect the mean admission duration of FP patients for the first time in the literature. It was demonstrated that the increasing disease severity has significantly shorten the application period.
doi:10.31832/smj.562018 fatcat:y2dphzow7fau3ll7wenxk25oxy