Management of Anesthesia in Patient with Ankylosing Spondylitis

Ozlem Sagir, Sabri Ozaslan, Yucel Meric, Ismail Arslan, Ahmet Koroglu
2012 Balıkesır Health Sciences Journal  
bsbd@balikesir.edu.tr www.bau-sbdergisi.com ÖZET Ankilozan spondilit (AS) seronegatif spondilartropatiler grubundan kronik, ilerleyici, inflamatuar bir hastalıktır. AS'in bazı komorbid hastalıklarla birlikte olması, havayolu yönetiminde ve nöroaksiyel uygulamalarda zorluklara neden olabileceğinden anestezistler için özel önem arzetmektedir. 165 cm boyunda, 80 kg ağırlığında 20 yıldır AS tanısı olan 60 yaşındaki erkek hastaya spinal anestezi ile sistoskopi ve internal üretrotomi uygulanması
more » ... andı. Fizik muayenesinde; boyunda hareket kısıtlılığı, ağız açıklığı 2.5 cm, tiromental mesafe 4 cm, sternomental mesafe 8 cm, mallapati III olarak değerlendirildi. Hastaya oturur pozisyonda lateral yaklaşımla spinal anestezi uygulandı. Operasyon sırası ve sonrasında herhangi bir komplikasyona rastlanmadı. Sonuç olarak, AS'li hastalarda orta hat yaklaşımla başarılamayan nöroaksiyel anestezi uygulamasında lateral yaklaşımın tercih edilebileceğini düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, spinal anestezi SUMMARY Ankylosing spondylitis (AS) is a chronic, progressive, inflammatory disease of seronegative spondyloarthropathy group. The combination of AS with comorbid illnesses has an special importance for anesthesiologists due to difficulties in airway management and performing neuraxial blocks. Internal urethrotomy under spinal anesthesia was planned for a 60 year old male patient having AS diagnosis for 20 years. Physical examination showed restricted neck movement, mouth opening of 2.5 cm, thyromental distance of 4 cm, sternomental distance of 8 cm, and mallampati score 3. Spinal anesthesia was performed in sitting position with lateral approach. No complication during and after operation occurred. In conclusion we think that lateral approach for neuraxial blocks for AS patients can be preferred when middle line approach is not successful.
doi:10.5505/bsbd.2012.58077 fatcat:ruzbolugivbyrelvg3rax42xqy